Poniedziałek, 01 czerwiec. Imieniny Jakuba i Konrada.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

KOMUNIKAT

Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie

z dnia 17 października 2014 r.

o losowaniu numerów list kandydatów oraz składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

I. Miejska Komisja Wyborcza w Golinie  informuje, że zgodnie z art. 410 §7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) w wyborach do rady gminy przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 numery:

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie § 5 pkt 2;

2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.

 

Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 21 października 2014 r. o godz. 16.00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie, ul.Nowa 1 pok. nr 13 w następujący sposób:

1)  dwa pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu; do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów; do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych;

2)  czynności losowania dokonywać będą członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie; jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba - nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie;

3)  wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.

 

II. Miejska Komisja Wyborcza w Golinie  informuje, że zgodnie z art. 182 §1 pkt.2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) odbędzie się losowanie składu OKW

 

Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 21 października 2014 r. o godz. 16.30 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Golinie, ul.Nowa 1 pok. nr 13. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzeźroczystych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się ich tyle, ile osób należy wylosować do składu komisji. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. W czynnościach losowania mogą uczestniczyć inne osoby, pod nadzorem organu przeprowadzającego losowanie.

 

III. Z przeprowadzonych losowań zostaną sporządzone protokoły, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów oraz składach OKW niezwłocznie zostaną opublikowane na stronie internetowej i podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji

Wyborczej w Golinie

 

Bożena Gradecka