Niedziela, 29 styczeń. Imieniny Zdzisława i Franciszka.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

„Rewitalizacja Osiedla Starówka  w miejscowości Golina”

Nr projektu: RPWP.09.02.01-30-0080/17-00

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9: „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działanie 9.2:  „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych
i powojskowych”

Poddziałanie 9.2.1.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych
i powojskowych”

Okres realizacji: 2019-01-07 do 2020-11-30

Zadania:

1. Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji „Smakosz”

Zakres prac obejmuje: przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na usługi społeczne
i edukacyjno-kulturalne związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnot.

2. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie wpisanego do Rejestru Zabytków w zakresie poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej i nadania nowej funkcji rewitalizowanemu terenowi poprzez zagospodarowanie układu przestrzennego i komunikacyjnego, nowe nasadzenia, montaż elementów małej architektury, oświetlenia, sceny letniej z pergolą, ścieżki edukacyjnej, wymiany urządzeń na placu zabaw.

Głównym celem projektu jest: 

- lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców i poprawy jakości ich życia,

- zmniejszenie  skali występowania zjawisk kryzysowych,

- poprawa atrakcyjności kulturowo-turystycznej gminy,

- wzrost przedsiębiorczości,-

- ułatwienia dostępu do obiektów,

- rozszerzenie oferty kulturalnej, edukacyjnej, społecznej,

- utworzenie miejsca aktywności lokalnej,

- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

Planowane efekty rzeczowe:

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 9,26 ha

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością – 1

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1.

Wartość całkowita projektu: 4 413 713,51 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich:  3 308 901,38 zł.