Ogłoszenie konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie „Programu współpracy..."

Ogłoszenie konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Golina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Burmistrz Goliny ogłasza konsultacje nad projektem uchwały  w sprawie „Programu współpracy Gminy Golina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Uwagi/opinie do projektu można nadsyłać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia do 27.01.2021 r. pocztą elektroniczną na adres: golina@golina.pl  z dopiskiem: „KONSULTACJE- PROGRAM WSPÓŁPRACY 2021” (decyduje data wpływu).

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

 Termin konsultacji: 21.01.2021 r. – 27.01.2021 r.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: www.golina.pl/golina/bip.html oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie.

Burmistrz Goliny

/-/

Mirosław Durczyński

Projekt uchwały wraz z projektem „Programu współpracy Gminy Golina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Formularz zgłaszania uwag.