Informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych

Golina, 14.01.2021 r.

 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych

 

     Burmistrz Goliny informuje, że w dniach od 21 stycznia 2021 roku do 27 stycznia  2021 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Golina projektu uchwały Rady Miejskiej w Golinie w sprawie „Programu współpracy Gminy Golina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

     Konsultacje przeprowadzone będą w formie zebrania drogą elektroniczną opinii do  w/w projektu prawa miejscowego. Dokument dostępny będzie w wersji elektronicznej na stronie BIP Gminy Golina wraz z formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

             Uwagi/opinie do projektu będzie można nadsyłać do 27.01.2021 r. pocztą elektroniczną na adres: golina@golina.pl  z dopiskiem: „KONSULTACJE- PROGRAM WSPÓŁPRACY 2021”. 

Burmistrz Goliny

/-/

Mirosław Durczyński