Konkurs ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina


  

 

OGŁOSZENIE

otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym 
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w gminie Golina w roku 2020

  pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina”.