Konkurs: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina

Działając na podstawie art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.  Nr 234 poz. 1536) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  z 2011r. Nr 6, poz. 25)  

 

 BURMISTRZ GOLINY
ogłasza otwarty konkurs
na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy Golina na rok 2014
w formie wsparcia - dotacji z budżetu

 

  

 I. Adresaci konkursu

Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). 

 

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji, w formie udzielenia dotacji, zadań publicznych obejmujących:

 Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina 


III. Termin i warunki realizacji zadań

1. Konkurs obejmuje zadania, które powinny być wykonane od dnia podpisania umowy do 30.12.2014r.

2. Zadanie powinno być zrealizowane w zakresie i na zasadach określonych w umowie, zawartej po rozstrzygnięciu konkursu.

 IV. Rodzaj zadania: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dzieci i młodzieży szkolnej  z uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Golina. 

Cel i opis zadań

Placówka wsparcia dziennego zapewnia dziecku:

1) opiekę i wychowanie,

2) pomoc w nauce,

3) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,

4) organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne.

Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny.

Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.

Beneficjentami zadania są: dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy Golina.

V. Wysokość środków finansowych na zadania określone w ofercie konkursowej

Na placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina w 2014 roku przeznaczono kwotę 12 000,00 zł.

VI. Warunki składania ofert :

1.Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej zgodnej ze wzorem określonym z rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25). 

2.Rozpatrywane będą tylko oferty złożone według obowiązującego wzoru, prawidłowo wypełnione, kompletne i złożone w terminie. 

3.Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot przyjmujący zlecenie zobowiązany jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25). 

4.Zlecenie zadań będzie miało formę udzielenia wsparcia - dotacji na dofinansowanie zadania. 
5.Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. 
6.Przyznane środki muszą być wykorzystane zgodnie z celem konkursu i rodzajem zadań. 
7.Oferty należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia  05.05.2014 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego - w Urzędzie Miejskim  w Golinie - sekretariat. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu. Formularz oferty można odebrać w Urzędzie Miejskim w Golinie lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony www.golina.pl

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs w zakresie  prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina 2014".

9. Do oferty należy dołączyć:

a/ aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
b/ sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2013 r. lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres działalności,
c/ kserokopię statutu organizacji

W przypadku załączenia kserokopii wyżej wymienionych dokumentów wymagane jest potwierdzenie stron „za zgodność z oryginałem" przez osoby upoważnione z ramienia oferenta.
10. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem środków finansowych.

 

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1.      Oferty na realizację zadań rozpatrzy Komisja konkursowa i przedłoży Burmistrzowi propozycję co do wyboru ofert.

2.      Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Goliny w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z pisemną opinią Komisji Opiniującej.

3.      Burmistrz Goliny zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

4.      Wybór ofert będzie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

a)         merytoryczne - zbieżność oferty z przedsięwzięciami i oferowany zakres działań,

b)         społeczne - dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi w ramach projektu,

c)         finansowe - koszty realizacji planowanego zadania, udział środków własnych oraz  pozyskanych z innych źródeł ,

d)        organizacyjne - posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe i doświadczenie,

e)         rzetelność i terminowość realizacji zadań w ubiegłych latach oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - nie dotyczy podmiotów, które rozpoczęły działalność w 2013 r.

5. W przypadku, gdy oferta przewiduje wykonanie zadania w kwocie niższej niż zaplanowana, zastrzega się zawarcie umowy za cenę wykonania zadania wskazaną              w ofercie.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od terminu składania ofert. 

VIII. Przekazanie środków finansowych:

1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionymi oferentami.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, dofinansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a gminą Golina. 

 

IX. Postanowienia końcowe

1.      Ogłoszenie o konkursie ofert oraz zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie oraz na stronie internetowej www.golina.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.      Dotacji nie można wykorzystywać na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Golinie pod numerem telefonu 63 241-80-95 wew. 273.

 

Załączniki:

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania