KONKURS - "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Golina"

Działając na podstawie art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.  Nr 234 poz. 1536), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  z 2011r. Nr 6, poz. 25)  

 BURMISTRZ GOLINY
ogłasza otwarty konkurs
na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy Golina na rok 2012
w formie wsparcia - dotacji z budżetu

 

 I. Adresaci konkursu

Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). 

 II.Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji,
w formie udzielenia dotacji, zadań publicznych obejmujących:

 Organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina 


III. Termin i warunki realizacji zadań

1. Konkurs obejmuje zadania, które powinny być wykonane od 01.07.2012r. do 31.08.2012r.

2.      Zadanie powinno być zrealizowane w zakresie i na zasadach określonych w umowie, zawartej po rozstrzygnięciu konkursu.

 IV. Rodzaj zadania: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Golina. 

Cel zadania

- Zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży z terenu gminy Golina w formie wyjazdowej w okresie wakacji.
-
  Przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa kondycji fizycznej oraz zdrowia dzieci i młodzieży.
-
Zagospodarowanie czasu wolnego podczas wakacji dzieciom i młodzieży z terenu gminy Golina.
- Umożliwienie dzieciom i młodzieży odpoczynku, zawierania przyjaźni, poznania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. 

V. Wysokość środków finansowych na zadania określone w ofercie konkursowej

Na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina w 2012 roku przeznaczono łącznie 18 000,00zł.

Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych przez Burmistrza Goliny na realizację zadania przez podmioty uprawnione w roku 2011 wyniosła – 18 000,00 zł.

VI. Warunki realizacji zadań i opis zadań: 

1. Organizacja wypoczynku musi być zgodna z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z  21.01.1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz.67 ze zm.). 

2. Forma wypoczynku: Wypoczynek wyjazdowy (obóz, kolonia).

3.Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Golina, wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie w porozumieniu
z dyrektorami szkół i przy współudziale pedagogów szkolnych.

4. Wypoczynek powinien trwać minimum 7 dni.

5.  Oferent w trakcie wypoczynku wyjazdowego zapewnia uczestnikom:

-     transport i zakwaterowanie,

-     ubezpieczenie,

-     minimum 3 posiłki i napoje codziennie,

- minimum jedno zajęcie dziennie w trakcie trwania turnusu, dotyczące socjoterapii, profilaktyki,  psychoedukacji, terapii i kształtowania zachowań zdrowotnych,

- opiekę medyczną,

- opiekę wykwalifikowanej kadry z przygotowaniem pedagogicznym.

 6. Podpisanie umowy nastąpi po przedstawieniu przez organizatora wstępnej listy dzieci sporządzonej zgodnie z zapisem w pkt. VI art. 3 (imię i nazwisko, data urodzenia, szkoła do której uczęszcza), na które stara się o dofinansowanie. Ostateczną listę uczestników wypoczynku oferent przedstawi nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji zadania. Jeżeli lista dzieci na liście ostatecznej będzie mniejsza niż lista wstępna dzieci, wysokość dotacji ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. 

7. Oferent nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji zadania przedstawi zaświadczenie z kuratorium o zgłoszeniu placówki wypoczynku. 

8. Właściciel obiektu przeznaczonego do wypoczynku (organizator wypoczynku) powinien posiadać kartę kwalifikacyjną obiektu.

9.  Burmistrz Goliny ma prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:   

- nie przedstawienia zaświadczenia z kuratorium o zgłoszeniu placówki wypoczynku,

- nie przedstawienia ostatecznej listy uczestników wypoczynku.

10. Beneficjentami zadania są: dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy Golina.

 

VII. Koszty realizacji zadania. 

Koszty, które mogą zostać poniesione z dotacji w przypadku wypoczynku wyjazdowego:

  1. Koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników wypoczynku.
  2. Koszty wynagrodzenia realizatorów programu płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami i wraz z pochodnymi.
  3. Koszty rzeczowe np. zakup biletów wstępu, nagród, środków higienicznych i socjalnych materiałów potrzebnych do realizacji zadania, koszty ubezpieczenia.
  4. Zakup usług (transport, wycieczki, atrakcje, wypożyczanie sprzętu).
  5. Koszty administracyjne (koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych – w części dotyczącej realizacji zadania).

 

VIII. Warunki składania ofert :

1.Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej zgodnej ze wzorem określonym z rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.  Nr 6, poz.25). 

2.Rozpatrywane będą tylko oferty złożone według obowiązującego wzoru, prawidłowo wypełnione, kompletne i złożone w terminie. 

3.Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot przyjmujący zlecenie zobowiązany jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.  Nr 6, poz.25). 

4.Zlecenie zadań będzie miało formę udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania. 
5.Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. 
6.Przyznane środki muszą być wykorzystane zgodnie z celem konkursu i rodzajem zadań 
7. Oferty należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia  06.06.2012 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego – w Urzędzie Miejskim   w Golinie - sekretariat. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu. Formularz oferty można odebrać w Urzędzie Miejskim w Golinie lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony
www.golina.pl

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – Golina 2012”.

9. Do oferty należy dołączyć:

a/ aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
b/ sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2011 r. lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres działalności,
c/ oświadczenie, że przed rozpoczęciem wypoczynku oferent zgłosi placówkę wypoczynku do właściwego ze względu na miejsce wypoczynku kuratorium oświaty,
d/ oświadczenie, że przed podpisaniem umowy oferent dostarczy listę uczestników, na których stara się o dofinansowanie (z podaniem: imienia, nazwiska, daty urodzenia, szkoły, do której uczęszcza),

e/ oświadczenie, że oferent w terminie dokona ubezpieczenia uczestników i spełni warunki przewidziane przepisami w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
W przypadku załączenia kserokopii wyżej wymienionych dokumentów wymagane jest potwierdzenie stron „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione z ramienia oferenta.
10. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem środków finansowych.

 IX. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1.      Oferty na realizację zadań rozpatrzy Komisja konkursowa i przedłoży Burmistrzowi propozycję co do wyboru ofert.

2.      Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Goliny w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z pisemną opinią Komisji Opiniującej.

3.      Burmistrz Goliny zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

4.      Wybór ofert będzie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

a)         merytoryczne – zbieżność oferty z przedsięwzięciami i oferowany zakres działań,

b)    społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi w ramach projektu,

c)         finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, udział środków własnych oraz  pozyskanych z innych źródeł ,

d)        organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe i doświadczenie,

e)         rzetelność i terminowość realizacji zadań w ubiegłych latach oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - nie dotyczy podmiotów, które rozpoczęły działalność w 2011 r.

5. W przypadku, gdy oferta przewiduje wykonanie zadania w kwocie niższej niż zaplanowana, zastrzega się zawarcie umowy za cenę wykonania zadania wskazaną w ofercie.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od terminu składania ofert. 

X. Przekazanie środków finansowych:

1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionymi oferentami.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, dofinansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a gminą Golina. 

 

XI. Postanowienia końcowe

1.      Ogłoszenie o konkursie ofert oraz zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie oraz na stronie internetowej www.golina.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.      Dotacji nie można wykorzystywać na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Golinie pod numerem telefonu 63 241-80-95 wew. 273.

Do pobrania:
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania