XXIX sesja Rady Miejskiej w Golinie

XXIX sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 25 lutego 2021 r. o godz. 12:00 - sala narad Urzędu Miejskiego w Golinie z następującym porządkiem obrad:

 1.      Otwarcie XXIX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

 2.      Przedstawienie porządku obrad.

 3.      Przyjęcie protokołu XXVIII sesji.

 4.      Zapytania i wnioski radnych. 

 5.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.

 6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2021 (projekt nr 188).

 7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr XX/105/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy

(projekt nr 181).

 8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt nr 189).

9.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (projekt nr 190).

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody znajdujących się w parku w Radolinie (projekt nr 180 - radnego Krzysztofa Szymańskiego).

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golina na 2021 rok (projekt nr 184).

12.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Golinie z siedzibą w Kawnicach oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Golinie (projekt nr 187).

13.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Piotra Sterkowskiego (projekt nr 182).

14.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Arkadiusza Rakoczego (projekt nr 183).

 15.  Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" (projekt nr 185). 

 16.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołeckich strategii rozwoju wsi: Bobrowo, Brzeźniak, Głodowo, Golina-Kolonia, Kraśnica, Lubiecz, Rosocha, Sługocinek (projekt nr 186).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 20 grudnia 2018 r. w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów (projekt nr 191 - radnego Wojciecha Wojdyńskiego).   

18. Udzielenie odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zakończenie XXIX sesji Rady Miejskiej w Golinie.