WYNIK: ZP271.02.2013 Odbiór odpadów

Golina, dnia 22.05.2013r.

Zamawiający:

ZP271.02.2013
(nr ref. postępowania)


Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina"

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą" informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I.    Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 62-590 Golina,
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 164 807,37zł;


Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa cena, oferta Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 62-590 Golina,
otrzymała największą liczbę punktów - 100 punktów.

II.    Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

III.   Nie  odrzucono  żadnej oferty;

IV.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga - cena 100%..................

                  Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy     Liczba pkt. w kryterium cena       Razem
1    Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 62-590 Golina,            100,00       100,00
2. Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun,  Roztoka 6, 62-513 Krzymów    85,34    85,34
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin        42,38    42,38

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia......................................................
(podpis kierownika Zamawiającego)