WYNIK: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

I N F O R M A C J A

Burmistrza Goliny  

 

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego  (licytacji) na wydzierżawienie  nieruchomości rolnych  stanowiącej własność Gminy Golina położonej na terenie gm. Golina.

Burmistrz Goliny stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

W dniu 27 marca 2013 r. o godz. 900   w sali nr 13  Urzędu  Miejskiego  w Golinie odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnych  stanowiącej własność Gminy Golina położonej w mieście Golina i obrębie  Golina-Kolonia, Spławie, Węglewskie Holendry, Głodowo .  

Do przetargu  na dzierżawę  nieruchomości rolnych  przystąpiło sześć   osób   które spełniły  warunki podane w ogłoszeniu   o przetargu.

W wyniku przeprowadzonego przetargu (licytacji)  nabywcami dzierżawy  nieruchomości rolnych zostali

-    działki  nr ew.  10  o pow. 5,77  ha w obrębie  Golina -Kolonia za kwotę rocznego czynszu dzierżawy 1749 zł słownie jeden tysiąc siedemset czterdzieści dziewięć złotych Łukasz Paweł Żabierek

-  działki  nr ew.  348  o pow. 0,35  ha w obrębie  Golina-Kolonia za kwotę rocznego czynszu dzierżawy 106 zł słownie sto sześć  złotych Mariusz Ciesielski 

-  działki  nr ew.  1488/2   o pow. 0,1168  ha w obrębie  mieście Golina za kwotę rocznego czynszu dzierżawy 29,80  zł słownie dwadzieścia  dziewięć  złotych osiemdziesiąt groszy Zofia Szota

-   działki  nr ew.  1487/2   o pow. 0,0992  ha w obrębie  mieście Golina   za kwotę rocznego czynszu dzierżawy 25,00  zł słownie dwadzieścia  pięć  złotych została Zofia Szota c. Marcina Stanisławy  

- działki  nr ew.  1546   o pow. 0,1139  ha w obrębie  mieście Golina  za kwotę rocznego czynszu dzierżawy 36,00  zł słownie trzydzieści sześć złotych została Zofia Szota

-  działki  nr ew.   1542  o pow. 0,0664  ha w obrębie  mieście Golina  za kwotę rocznego czynszu dzierżawy 21,00 zł słownie dwadzieścia jeden złotych został Michał Perliński  

-  działki  nr ew.  18/2   o pow. 3,91  ha w obrębie Węglewskie Holendry  za kwotę rocznego czynszu dzierżawy 510   zł słownie pięćset dziesięć złotych został Marek Michalak

-  działki  nr ew.  20   o pow. 1,12 ha  w obrębie Węglewskie Holendry  za kwotę rocznego czynszu dzierżawy 325   zł słownie trzysta dwadzieścia pięć złotych został Marek Michalak

 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1 i na stronie internetowej www.golina.pl, na okres 7 dni.

 

Golina 2013-04-03