WYNIK: Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych gminy Golina

Golina, dn. 28.10.2013 r.

ZE 26/3-2/2013

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, że w prowadzonym przez:

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie

ul. Wolności 20, 62-590 Golina

 

w postępowaniu nr ZE 26/3/2013 o udzielenie zamówienia na „Dostawę oleju opałowego dla placówek oświatowych gminy Golina" w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PETROMOT"

ul. Konińska 45, 62560 Skulsk

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

 

Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 411.400,00 zł brutto (słownie: czterysta jedenaście tysięcy czterysta zł, 00/100 gr) i w związku z powyższym w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego uzyskała najwyższą liczbę punktów,                   tj. 100.

 

Jednocześnie informuję, że w w/wym postępowaniu oferty złożyło 5 firmy:

Zestawienie według kolejności składania ofert, nazw i cen zaproponowanych w postępowaniu prezentuje poniższa tabela:

 

Lp.

Nazwa firmy

Cena netto za 1 litr

Cena brutto za 1 litr

Wartość brutto oferty

Ilość zdobytych punktów

1

MAT-OIL Sp. z o.o.

Ul. Romana Maya 1

61-371 Poznań

3,60

4,43

487.300,00

84,42

2

KWITOWSKI Sp. z o.o.

Ul. Plac 3-go Maja 1

63-308 Gizałki

3,38

4,16

457.600,00

89,90

3

Zakład Usługowo-Handlowy „NAFTOHURT"

Ul. Warszawska 58, 62-610 Sompolno

3,10

3,81

419.100,00

98,16

4

Spółka Jawna T&J

Tyrakowski, Jachnik

Ul. Ks. Rymarkiewicza 1D

63-200 Kotlin

3,20

3,94

433.400,00

94,92

5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PETROMOT"

Ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk

3,04

3,74

411.400,00

100,00

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Działając zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

  

Kierownik ZEAS

Anna Górzna