Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Uchwały  Nr LI/279/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 października 2010 roku
BURMISTRZ GOLINY


ogłasza, że w dniu 27 marca 2013 roku o godz. 900 w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Golinie  przy ulicy Nowej 1 odbędzie się pierwszy  przetarg  ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Golina od roku gospodarczego  2013 na okres do lat pięciu

Do przetargu wystawia się:

Położenie,  Nr działki                i jej całkowita powierzchnia  i Nr KW

Powierzchnia do wydzierżawienia

Terminy wnoszenia opłat za dzierżawę

Stawka wywoławcza należności za dzierżawę

Wadium w złotych

 

I.Węglewskie Holendry

 

 

 

 

2. nr 14/1 o pow. 0,2893 ha KN1N/00059103/4

Działka graniczy z nieruchomością zabudowaną  onz. Nr ew. 18/1

30 września za dany rok

 

115,72 zł

20,00 zł

4. nr 4/11 o pow. 1,83 w tym Ł-1,65 ha, N-0,18 ha  ha KN1N/00059103/4

Uprawy polowe - łąka Ł-1,65 ha

30 września za dany rok

  660,00 zł

 130,00zł

5. nr 177 o pow. 1,60 ha w tym  R-0,89 ha, Ps-0,57 ha,  N-0,14 ha KW 53231

Uprawy polowe - grunty rolne  , pastwisko R-0,89, Ps-0,57 ha

30 września za dany rok

 

 495,00 zł

100,00 zł

6. nr 172/4 o pow. 1,54 ha R-1,54 ha KW 53231

Uprawy polowe - grunty rolne R-1,54 ha

30 września za dany rok

                            462,00 zł

90,00 zł

7. nr 20 o pow. o pow. 1,12 ha w tym  ha , R-0,13 ha,Ł-0,99 ha  KW 70793

Uprawy polowe - ,łąka Ł -0,80 ha

30 września za dany rok

320,00 zł

60,00zł

8. nr 18/2 o pow. 3,91 R-0,21 ha , Ps-1,10 ha, Ls-2,60  KW 70793          KW 70793

Uprawy polowe - grunty rolne, pastwisko R-0,21 ha Ps-1,10 ha

30 września za dany rok

503,00 zł

100.00zł

II. Spławie

4. nr 617 o pow. 0,93 ha w tym R-0,93 ha

KN1N/00077387/0

 

Uprawy polowe - grunty rolne R-0,93 ha

30 września za dany rok

279,00 zł

50, 00 zł

5. nr 619 o pow. 0,70 ha w tym R- 0,70 ha KN1N/00077387/0

Uprawy polowe - grunty rolne R- 0,70 ha

30 września za dany rok

210,00 zł

40,00 zł

6. nr 387/1 o pow. 0,30 ha w tym R-0,30 ha  KN1N/00063547/9

Uprawy polowe - grunty rolne R-0,30 ha

30 września za dany rok

90,00 zł

20,00 zł

7. nr 658 o pow. 0,25 ha w tym R- 0,25 ha            KW 48556

Uprawy polowe - grunty rolne R- 0,25 ha

30 września za dany rok

75,00 zł

15 ,00 zł

8. nr 681 o pow. 0,06 ha w tym R-0,06 ha             Kw 48556

Uprawy polowe - grunty rolne R-0,06 ha

30 września za dany rok

18,00 zł

4, 00zł

 

III.Golina -Kolonia

1. nr 195  o pow. 0,43 ha w tym 0,37 ha , N- 0,06 ha     Kw 46561

Uprawy polowe - łąka R-0,37 ha

30 września za dany rok

111,00 zł

22.00 zł

2. nr 10 o pow. 5,77 ha KN1N/00041444/7

Uprawy polowe - grunty rolne  R- 5.77 ha

30 września za dany rok

1731,00 zł

340,00 zł

3. nr 268 o pow. 0,05ha Ł-0,05 ha  wraz z dz.  269 o pow. 0,74 ha w tym Ł-0,66 ha , N- 0,08 ha KN1N/00054367/7

Uprawy polowe - grunty rolne - łąka  Ł-0.71 ha

30 września za dany rok

284,00 zł

50,00 zł

4. nr 467 o pow. 0,24 ha w tym R- 0,24 ha

Uprawy polowe - grunty rolne R- 0,24 ha

30 września za dany rok

72,00 zł

15,00 zł

5. nr 348 o pow. 0,35 ha w tym R-0,35 ha

Uprawy polowe - grunty rolne  R- 0,35 ha

30 września za dany rok

105,00 zł

20,00 zł

IV.GŁODOWO

1.nr 32/2 o pow. 0,5295 w tym R-0,5295 KN1N/00063384/8

Uprawy polowe - grunty rolne R-0,5295 ha

30 września za dany rok

158,85 zł

30,00 zł

V. Miasto Golina

2. nr 1546 o pow. 0,1139 ha w tym R- 0,1139    KW 18520

Uprawy polowe - grunty rolne R-0,1139 ha

30 września za dany rok

34,17 zł

7,00 zł

3. nr 1542 o pow. 0,0664 ha R- 0,0664 ha           KW 59301

Uprawy polowe - grunty rolne R-0,0664 ha

30 września za dany rok

19,92  zł

4,00 zł

4.  nr 1487/2 o pow. 0,0992 ha  R-0,0799ha,              N-0,0193 ha KN1N/00041444/7

Uprawy polowe - grunty rolne R-0,0799 ha

30 września za dany rok

23,97 zł

5,00 zł

5. nr 1488/2 o pow. 0,1168 ha R- 0,0959 ha, N-0,0209 ha  Kw 41444

Uprawy polowe - grunty rolne R-0,0959 ha

30 września za dany rok

28,77 zł

6,00 zł

 

 

Stawka czynszu będzie podlegała corocznej aktualizacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, w przypadku gdy wskaźnik ten będzie dodatni.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Kasie tut. Urzędu  lub na   konto  Urzędu Miejskiego w Golinie Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0224   w BS Konin O/ Golina  na trzy dni przed rozpoczęciem przetargu, najpóźniej do dnia 25 marca 2013 r. z dopiskiem: wadium na dzierżawę działki nr ...., położonej w .............      Dowód wpłat wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny dzierżawy.Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami - organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.   Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych m.in. należnego podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie. na stronie internetowej www.golina.pl Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Golinie  ul. Nowa 1 w pokoju nr 2 lub telefonicznie 63 2418095 w. 242  Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.
 
         
                                                                                Burmistrz Goliny
                                                                                                           Tadeusz Nowicki