Pierwszy przetarg ustny nieograniczony - nieruchomości Spławie, Radolina

Działając na podstawie §3 ust.1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2004 roku nr 207 poz. 2108)

 

BURMISTRZ  GOLINY

ogłasza

PIERWSZY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Golina położonych na terenie gm. Golina w obrębie Spławie, Radolina

 

Forma zbycia: Sprzedaż.            
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne i grunty rolne.

 

 

 

1.  Położenie

 Spławie

2.  Oznaczenia geodezyjne

0020-Spławie jedn. ewid. -301001_5 Golina-obszar wiejski, działka 254/2 o pow. 0, 2600 ha KW KN1N/00087305/5 - właściciel Gmina Golina

3.  Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zwartej zabudowy zgrodowej. Od strony wschodniej nieruchomość przylega do zagrody wiejskiej, od strony zachodniej do drogi śródpolnej.  Działka stanowi teren użytków  rolnych w kształcie prostokatnym , teren płaski, dojazd do działki drogą gruntową.

4.  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla obszaru objętego opracowaniem brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z mapą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, które zostało zatwierdzone Uchwała nr XXVII/139/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2004 roku obszar oznaczono w znacznej części, jako: „Tereny o funkcji rolniczej, oraz w niewielkiej części, jako „Tereny posiadające zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej, przeznaczenie dotychczasowe lub ustalone z decyzji o wzizt lub o przeznaczeniu ustalonym w M.P.Z.P"

5.  Cena wywoławcza

8 400,00 zł (słownie zł: osiem tysięcy czterysta złotych) - plus 23% VAT

6.  Wadium

840,00 zł

 

 

1.Położenie

 Spławie

2.Oznaczenia geodezyjne

0020-Spławie jedn. ewid. -301001_5 Golina-obszar wiejski, działka 290 o pow. 0, 5700 ha KW KN1N/00063006/5 - właściciel Gmina Golina

3.Opis nieruchomości

Nieruchomość położona na terenie upraw polowych w bliskim sąsiedztwie zwartej zabudowy zagrodowej.  Od strony południowej nieruchomość przylega do zapleczy zagród wiejskich,    od strony wschodniej do drogi lokalnej o nawierzchni bitumicznej. Działka stanowi kształt prostokątnym, teren płaski dojazd do działki drogą gruntową.

4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla obszaru objętego opracowaniem brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z mapą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, które zostało zatwierdzone Uchwała nr XXVII/139/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2004 roku obszar oznaczono, jako: „Tereny o funkcji rolniczej"

5. Cena wywoławcza

20 000,00 zł  (słownie zł: dwadzieścia  tysięcy złotych)

6. Wadium

2 000,00 zł

 

1.Położenie

Radolina

2.Oznaczenie geodezyjne

0016-Radolina jedn. ewid. -301001_5 Golina-obszar wiejski ozn.  Działka  nr 159/26  o pow.  0,0978 ha KW KN1N/00047770/3 - właściciel Gmina Golina

3.Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w cetralnej strefie wsi Radolina gm. Golina, w pobliskim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 467, w odległości ok. 2 km od węzła A2 w miejscowości Sługocin, w bezposrednim sąsiedztwie zwartej zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej, obiektów handlowych oraz niedalekim sąsiedztwie parku i zabudowań szkolnych. Działka od strony północno-wschodniej przylega do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Nieruchomość nieużytkowana, niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, chwastami w częsci samosiewkami drzew i krzewów. Kształt działki prostokątny o szerokości frontu ponad 25m i długości około 37m, teren płaski. Nieruchomość położnona na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową i energetyczną z możliwością przyłączenia.

4.Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla obszaru objętego opracowaniem brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z mapą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, które zostało zatwierdzone Uchwała nr XXVII/139/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2004 roku obszar oznaczono, jako: „Tereny posiadające zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej, przeznaczenie dotychczasowe lub ustalone z decyzji o wzizt lub o przeznaczeniu ustalonym w M.P.Z.P"

5.Cena nieruchomości

22 000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia dwa tysiące złotych) - plus 23% VAT

6.Wadium

2 2000,00 zł

  

1.Położenie

Radolina

2.Oznaczenie geodezyjne

0016-Radolina jedn. ewid. -301001_5 Golina-obszar wiejski ozn.  Działka  nr 91  o pow.  0, 0200 ha KW KN1N/00063384/8 - właściciel Gmina Golina

3.Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest północnej części wsi Radolina gm. Golina, w dalszym sąsiedztwie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 467, w odległości ok. 5 km od Goliny i ok. 2 km od węzła A2w miejscowości Sługocinek, na terenie upraw polowych w bliskim sąsiedztwie rozproszonej zabudowy zagrodowej. Nieruchomość niezabudowana nieodgrodzona, odłogowana w całości zakrzewiona. Działka w kształcie trójkąta, teren płaski przyległy do drogi gruntowej. Z uwagi na warunki geofizyczne (wielkość kształt) użytkowanie opisanej nieruchomości możliwe wyłącznie w jedynym kompleksie z przyległymi gruntami użytków rolnych.

4.Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla obszaru objętego opracowaniem brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z mapą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, które zostało zatwierdzone Uchwała nr XXVII/139/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2004 roku obszar oznaczono, jako: „Tereny o funkcji rolniczej"

5.Cena nieruchomości

500,00 zł (słownie zł: pięćset  złotych)

6.Wadium

50,00 zł

 

 

1.Położenie

 Radolina

2.Oznaczenie geodezyjne

0016-Radolina jedn. ewid. -301001_5 Golina-obszar wiejski ozn.  Działka nr 104 o pow. 0, 1300 ha KW KN1N/00063384/8 - właściciel Gmina Golina

3.Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest północnej części wsi Radolina gm. Golina,      w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 467, w odległości ok. 5 km od Goliny i ok. 2 km od węzła A2 w miejscowości Sługocinek, na terenie upraw polowych w bliskim sąsiedztwie rozproszonej zabudowy zagrodowej. Nieruchomość niezabudowana nieodgrodzona, odłogowana.  Działka w kształcie trójkąta, teren płaski przyległy  do drogi gruntowej gminnej i drogi wojewódzkiej. Z uwagi na warunki geofizyczne (wielkość kształt) użytkowanie opisanej nieruchomości możliwe wyłącznie w jedynym kompleksie z przyległymi gruntami użytków rolnych. Na terenie nieruchomości, wzdłuż jej południowej granicy, posadowiona jest podziemna sieć wodociągowa wraz hydrantem oraz przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna  0, 4 kV.

4.Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla obszaru objętego opracowaniem brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z mapą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, które zostało zatwierdzone Uchwała nr XXVII/139/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2004 roku obszar oznaczono, jako: „Tereny o funkcji rolniczej"

5.Cena nieruchomości

 5 000,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy  złotych)

6.Wadium

500,00 zł

 

 

1.Położenie

 Radolina

2.Oznaczenie geodezyjne

0016-Radolina jedn. ewid. -301001_5 Golina-obszar wiejski ozn.  Działka nr 87/1    o pow.  0, 6200 ha KW KN1N/00063384/8 - właściciel Gmina Golina

3.Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest północnej części wsi Radolina gm. Golina,  w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 467, w odległości ok. 5 km od Goliny i ok. 2 km od węzła A2w miejscowości Sługocinek, na terenie upraw polowych od strony wschodniej nieruchomość przylega do zagrody wiejskiej.   Działka o regularnym przebiegu granic w kształcie wydłużonego prostokąta, teren płaski przyległy do drogi wojewódzkiej. Na działce posadowiona jest murowana wiata przystankowa wyłączona   z eksploatacji.  Działka położona jest na terenie wsi uzbrojonym w sieć wodociągową   i energetyczną działka nie posiada przyłącza do żadnej z tych sieci. 

4.Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla obszaru objętego opracowaniem brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z mapą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, które zostało zatwierdzone Uchwała nr XXVII/139/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2004 roku obszar oznaczono, jako: „Tereny o funkcji rolniczej"

5.Cena nieruchomości

20 000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy złotych)

6.Wadium

2 000,00 zł

 

 

 

1.Położenie

Radolina

2.Oznaczenie geodezyjne

0016-Radolina jedn. ewid. -301001_5 Golina-obszar wiejski ozn.  Działka nr 93/1   o pow.  0, 4700 ha KW KN1N/00063384/8 - właściciel Gmina Golina

3.Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest północnej części wsi Radolina gm. Golina, w dalszym sąsiedztwie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 467, w odległości ok. 5 km od Goliny  i ok. 2 km od węzła A2w miejscowości Sługocinek, na terenie upraw polowych w bliskim sąsiedztwie rozproszonej zabudowy zagrodowej. Nieruchomość niezabudowana nieodgrodzona, użytkowana rolniczo pole uprawne. Działka  o nieregularnym przebiegu granic w kształcie zbliżonym do trójkąta, położona na terenie płaskim przyległy do drogi gruntowej.

4.Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla obszaru objętego opracowaniem brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z mapą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, które zostało zatwierdzone Uchwała nr XXVII/139/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2004 roku obszar oznaczono, jako: „Tereny o funkcji rolniczej"

5.Cena nieruchomości

13 000, 00 zł (słownie zł: trzynaście tysiące  złotych)

6.Wadium

1 300,00 zł

 

 

 

1.Położenie

Radolina

2.Oznaczenie geodezyjne

0016-Radolina jedn. ewid. -301001_5 Golina-obszar wiejski ozn.  Działka nr 318      o pow. 1,7500 ha  KW KN1N/00063384/8 - właściciel Gmina Golina

3.Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w zachodniej  części wsi Radolina gm. Golina na terenie upraw polowych łąk , z dala od zwarte zabudowy wsi, na  terenie zalewowym rzeki Warty-polder Golina , w odległości ok. 6 km od Goliny i ok. 3 km od węzła A2 w miejscowości Sługocinek. Od strony północno- wschodniej nieruchomość przylega do drogi gruntowej  posiadającej połączenie z drogą wojewódzką nr 467. Nieruchomość niezabudowana nieodgrodzona, stanowiąca teren użytków rolnych-pole uprawne.  Działka w kształcie kwadratu, teren  z niewielkim wywyższeniem w środkowej części.

4.Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla obszaru objętego opracowaniem brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z mapą Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, które zostało zatwierdzone Uchwała nr XXVII/139/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia   29 grudnia 2004 roku obszar oznaczono, jako: „Ekosystem łąk i pastwisk, korytarze ekologiczne z dopuszczeniem upraw rolniczych. Ponadto działka znajduje się  w obszarze chronionego krajobrazu, obszarze ochrony przyrody Natura 2000 oraz terenów zalewowych Warta - obszar  bezpośredniego zagrożenia powodzią"

5.Cena nieruchomości

37 000,00 zł (słownie zł: trzydzieści siedem złotych  złotych)

6.Wadium

3 700,00 zł

 


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  21 czerwca 2013 roku   o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie,  w sali  13.

Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie.

Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z  obowiązującymi przepisami  ustawy o podatku od  towarów i  usług.

Cena nieruchomości brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

- dowodu wpłaty wadium. 
- dowodu tożsamości.        

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

  • Wadium - na każdą działkę oddzielnie z dopiskiem : „wadium na działkę nr ...... położona w  ...... „ - należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek  Urzędu  Miejskiego w Golinie   Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0224 w BS Konin o/Golina w terminie do dnia 18  czerwca 2013 roku.             
  •   Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Golinie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

 

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych. 

 

Burmistrz Goliny zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Golina za wady ukryte nieruchomości wystawionych do przetargu. 

 

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela się w  pokoju nr 2 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie przy ulicy Nowej 1 lub  w godz. 8.00 - 15.00 lub telefonicznie pod numerem 63 2418095 w 242.