OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr271.02.2013 (odpady komunalne)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr ZP271.02.2013

Golina: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
z  terenu Gminy Golina"

Numer ogłoszenia: 180000 - 2013
data zamieszczenia: 07.05.2013 rok

ZP271.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1 NAZWA I ADRES: Gmina Golina, Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina,  woj. wielkopolskie, tel. 063 241 80 95, faks 063 241 80 95.

 

I. 2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
z  terenu Gminy Golina
".

II.1.2 Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina. W zakresie zamówienia jest usługa odbierania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Golina, tj. miasta Golina oraz wszystkich sołectw: Adamów (w tym miejscowości Adamów, Adamów-Kolonia, Spławie-Stacja Kolejowa), Barbarka, Bobrowo, Brzeźniak, Chrusty, Głodowo, Golina Kolonia, Kawnice     (w tym miejscowości Kawnice, Kawnice-Kolonia, Kawnice-Osada), Kraśnica (w tym miejscowości Kraśnica, Kraśnica-Kolonia, Młynki Kraśnickie), Kolno (w tym miejscowości Kolno, Myśliborskie Holendry), Lubiecz, Myślibórz, Przyjma, Radolina, Rosocha (w tym miejscowości Rosocha, Rosocha A, Rosocha-Kolonia, Rosocha-Kolonia B, Rosocha-Kolonia C, Zarzyn), Spławie, Sługocinek, Węglew (w tym miejscowości Węglew, Węglew-Kolonia, Węglewskie Holendry). Odebrane odpady komunalne należy dostarczać do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w Koninie, tj. do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13.

2. Określenie dokładnej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina, nie jest możliwe. Jako szacunkowe dane należy przyjąć wartości maksymalne, wyliczone według założeń Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 - 2017, tj.:

2.1       Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 752,49 Mg;

2.2       Odpady segregowane:

2.2.1    papier i tektura - 129,19 Mg;

2.2.2    szkło - 176,45 Mg;

2.2.3    tworzywa sztuczne - 190,00 Mg;

2.2.4    odpady ulegające biodegradacji - 472,47 Mg;

2.2.5    odpady wielkogabarytowe - 33,73 Mg;

2.2.6    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 1,88 Mg (wg. szacunku własnego).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 7
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

 II.1.4 Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

II.1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  90.50.00.00-2; 90.51.10.00-2; 90.51.20.00-9.

II.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Termin zakończenia realizacji zamówienia: Zakończenie: 31.12.2013 rok.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1 WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium  w wysokości  5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych PLN).

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert;

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2  ustawy
z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.), w terminie do dnia 20.05.2013 roku, do godziny 10.00,

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Konin O/Golina, nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0224

- wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale.

Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

4. Zwrot wadium zostanie dokonany zgodnie z zapisami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2 ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

III. 3.2 Wiedza i doświadczenie

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

       Spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał lub wykonuje usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, poprzez złożenie oświadczenia.

III.3.3 Potencjał techniczny

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie dysponowania potencjałem technicznym wykonawca wykaże,
że dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania, tj. w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

III.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. złoży oświadczenie.

 III.3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: posiada ważne i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

III.4 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
  że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 

 • aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o opuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert.

                             

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. III.4.2.

 

III.4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert;

 

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
  do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

                        III.4.3.2 Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.4.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.


III.6 INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4 albo w pkt. III.5

Wykonawca ponadto przekłada:

1)  Formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 SIWZ.
2) Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wydane przez Burmistrza Goliny, zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.);

3) Zezwolenie na transport odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21);

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1 Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1 Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2 Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3 ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 • Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
 1. Dopuszcza się istotną zmianę postanowień umowy w zakresie ceny, terminu i sposobu realizacji w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

1.1     Zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług;

1.2     Zaistnienia siły wyższej lub działania osób trzecich, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, które to przyczyny każda ze stron musi udokumentować;

1.3     Zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska;

1.4     Dokonania zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ), nie skutkującej zmianą zakresu przedmiotu zamówienia ani wysokości wynagrodzenia;


IV.4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można także uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, pokój nr 5.


IV.4.4 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  20.05.2013 rok, godzina 10,00, miejsce: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, pokój nr 11 (Sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16 Informacje dodatkowe w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków  Unii Europejskiej:  Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24 ust 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

*  Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. wymaganych uprawnień

* Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. likwidacji/upadłości

* Załącznik nr 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

* Załącznik Nr 8 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Projekt umowy

 

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

 

                                                                                                                                                                                                                                                            Golina, dn. 14.05.2013r.

ZP271.02.2013

 

Dotyczy: Przetargu na „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na  których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina"

 

Odpowiedź/wyjaśnienie do zapytania z dnia 13.05.20143 roku, dotyczące ogłoszenia o zamówieniu nr ZP271.02.2013

 

Pytanie:

„Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo żądać od zamawiającego podania wartości szacunkowej zamówienia jeszcze przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie ma prawa utożsamiać kwoty jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia z jego wartością szacunkową którą zobowiązany jest ustalić przed ogłoszeniem przetargu."

Odpowiedź:

W uchwale nr XXXV/144/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu na 2013 rok, na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono 500.000,00 zł.

 

                                                                                                                                                                                                                             Burmistrz Goliny

                                                                                                                                                                                                                          /-/Tadeusz Nowicki