OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 271.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr ZP271.04.2013
Golina: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach;
-Barbarka, gmina Golina o długości 0,108km,   
-Kolonia Golina gmina Golina o długości 0,700km"
Numer ogłoszenia:- 152799-2013
data zamieszczenia: 31.07.2013 rok
ZP271.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1 NAZWA I ADRES: Gmina Golina, Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina,  woj. wielkopolskie, tel. 063 241 80 95, faks 063 241 80 95.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golina.pl

I. 2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach; - Barbarka, gmina Golina o długości 0,108km, oraz Kolonia Golina , gmina Golina o długości 0,700km".
II.1.2 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest  przebudowa dróg gruntowych na drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 4 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego.  
1.    Szczegółowy  opis znajduje się w ogólnej charakterystyce robót i przedmiarach robót.
Opis robót zgodnie z   przedmiarem robót.
II.1.4 Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  ): 45.23.31.40-2 - roboty drogowe
II.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Termin  realizacji zamówienia:  30 dni od podpisania umowy.
Na wykonanie roboty Wykonawca udzieli 36 miesiące gwarancji, licząc od daty końcowego  odbioru robót. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą  5% zaoferowanej ceny całkowitej.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1 WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium .
III.2 ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU      DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
III. 3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

III.3.2 Wiedza i doświadczenie
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    Spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia, których przedmiotem była przebudowa/budowa, naprawa nawierzchni dróg odpowiadająca swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

III.3.3 Potencjał techniczny
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie dysponowania potencjałem technicznym wykonawca wykaże,
że dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania poprzez złożenie oświadczenia.

III.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) Kierownik Budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej wraz z przynależnością
do właściwej izby samorządu zawodowego, b) pozostałe osoby - operatorzy maszyn budowlanych, pracownicy wykwalifikowani, kierowcy itp. Posiadających odpowiednie uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie bhp.

 III.3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: posiada ważne
i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 PLN.

.
III.4 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o opuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert.
    
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. III.4.2.

III.4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

       III.4.3.2 Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.6 INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4 albo w pkt. III.5
Wykonawca ponadto przekłada:
1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 SIWZ).
2) Kosztorys ofertowy sporządzony  w oparciu o przedmiar robót Zamawiającego, który stanowi załącznik - zgodny w zakresie przedmiotu robót oraz obmiarów podanych
w przedmiarze robót. Kosztorys musi zawierać dane wyjściowe do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, zastosowane narzuty m.in. koszty pośrednie i zysk, ceny materiału i sprzętu) oraz zestawienie RMS. Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy wynikającej
z opracowanej dokumentacji technicznej, wizji lokalnej na placu przyszłej budowy, obliczenia ilości robót uzna je za niewłaściwe, to zmiany ilości robót Wykonawca może dochodzić w ramach procedury pytań, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. Wycenione winny być wszystkie elementy. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego dokonywania zmian w przekazanym przedmiarze robót (np. dopisywania pozycji, zmiany ilości robót itp.).
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1 Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2 Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3 ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istotne dla Stron postanowienia określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji. Zgodnie z tym Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Pzp przewidział następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w formie aneksu: 1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z powodu: a) przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji umowy o czas niezbędny do realizacji konsekwencji tych zdarzeń. b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót c) wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji wykonawczej tych zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego terminu umownego wykonania robót, d) przerw w realizacji przedmiotu umowy, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. e) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych przez Zamawiającego jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. f) uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skróceniu terminu. g) Wykorzystania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. 2. Zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych. 3. Zmiana dotycząca sposobu rozliczeń oraz płatności dotyczących poszczególnych faktur, które nastąpią w wyniku zmian terminów realizacji i będące okolicznością niezależną od działania Wykonawcy. 4. Zmiana w przypadku wystąpienia robót zamiennych i zaniechanych na zasadach określonych w umowie. 5. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 6. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania czynności umowy.
Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jak też żądanie zapłaty kar umownych. 7. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 8. Zmiany zapisów umowy będących wynikiem realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na wykonane roboty budowlane. 9. Jeżeli z inicjatywą zmian wychodzi Wykonawca, powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

IV.4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można także uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, pokój nr 3.4.

IV.4.4 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  16.08.2013 rok, godzina 10,00, miejsce: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, pokój nr 11 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16 Informacje dodatkowe w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków  Unii Europejskiej:  Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZAŁĄCZNIKI:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24 ust 1 ustawy Pzp


Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych


Załącznik nr 5 - Wykaz osób/Informacja na temat kwalifikacji


* Złącznik 5a - oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez pracownikó w


Załącznik Nr 6 - Oświadczenie dot. likwidacji/upadłości


* Załącznik Nr 7 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej


* Załącznik Nr 8 - Projekt umowy


Projekt Barbarka

Projekt  Golina-Kolonia

 


Numer ogłoszenia: 157027 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dotyczy:  „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach; - Barbarka, gmina Golina o długości 0,108km, oraz Kolonia Golina , gmina Golina o długości 0,700km".

 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: ZP271.04.2013 nr 152799 - 2013 data 31.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, woj. wielkopolskie, tel. 063 2418095 w. 50, 51, fax. 063 2418095.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 16.08.2013 godzina10:00, miejsce: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, pokój 11(sekretariat).
 • W ogłoszeniu powinno być: 19.08.2013 godzina10:00, miejsce: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, pokój 11(sekretariat).

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 19.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, pokój 11(sekretariat).

 

                                                                                      Golina 13.08.2013rLdz ZP271.04.2013                                                                                 


Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowa  dróg gminnych w miejscowościach ;- Barbarka, gmina Golina o długości 0,108km, oraz Kolonia Golina, gmina Golina o długości 0,700km"

W związku z zapytaniami do projektuj umowy udzielam wyjaśnień :

Pytanie 1
Dotyczy §5 projektu umowy. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy ostateczne rozliczenie kontraktu ma charakter obmiarowy czy ryczałtowy oraz na jakich zasadach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe/ zamienne?
Dodatkowo Wykonawca prosi również o wyjaśnienie w jaki sposób zostanie rozliczona zapłata za ewentualne roboty wykonane w ilościach większych niż przedstawione w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź
Ad 1. Zamawiający podtrzymuje zapis w § 5 pkt 1 i 2.

Pytanie 2
Dotyczy §9 pkt 1 lit b) projektu umowy. Uprzejmie proszę o doprecyzowanie zapisu i określenie w jaki sposób fakt ewentualnej „nienależytej staranności przy wykonywaniu prac objętych umową" zostanie stwierdzony

Odpowiedź
Ad 2 Wykonanie z nienależytą starannością to jest wykonanie  niezgodne z dokumentacją, normami i sztuką budowlaną  stwierdzone przez inspektora nadzoru.

 

W nawiązaniu do pisma z dnia 08.08.2013r związanego z zastrzeżeniami i uwagami dotyczącymi zapisu niezgodnego z polskim i unijnym prawem, odnoszącego się do wykluczenia stosowania tłucznia wapiennego do warstw podbudowy.  
    Zamawiający wycofuje zapis zamieszczony w SST, kosztorysach, przedmiarach i rysunkach, który wykluczał stosowanie tłucznia wapiennego do podbudowy z tłucznia kamiennego, jednocześnie dopuszcza zastosowanie tłucznia kamiennego spełniającego określone wymagania podane w SST nr D.04.04.04 "Podbudowa z tłucznia kamiennego zmienionej zamieszczonego poniżej.

Załącznik

 

                                                                                        Golina 14.08.2013rLdz ZP271.04.2013                                                                                 


Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowa  dróg gminnych w miejscowościach ;- Barbarka, gmina Golina o długości 0,108km, oraz Kolonia Golina, gmina Golina o długości 0,700km"

W związku z zapytaniami do projektuj umowy udzielam wyjaśnień :

Pytanie 1W dokumentacji mowa jest o zabezpieczeniu kabli telekomunikacyjnych i energetycznych rurami dwudzielnymi. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie kosztorysu o stosowne pozycje.

Odpowiedź
Ad 1 Zamawiający nie przewiduje uzupełnień do kosztorysu.