Ogłoszenie o zamówieniu: Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2013/2014

Golina: Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 141991 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół , ul. Wolności 20, 62-590 Golina, woj. wielkopolskie, tel. 63 249 36 27, faks 63 249 36 27.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe dzieci do szkół na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2013/2014, tj.: Gimnazjum w Golinie, Szkoły Podstawowej w Golinie, Szkoły Podstawowej w Kawnicach, Szkoły Podstawowej w Przyjmie, Szkoły Podstawowej w Radolinie.

2. Dowóz/odwóz uczniów będzie realizowany na następujących trasach:

a) Trasa I - Głodowo - Gimnazjum Golina (dowóz i rozwóz łączony z SP Przyjma) - 19,0 km

Głodowo Skrż - Głodowo Piaski - Głodowo Pętla- Brzeźniak Sklep - Brzeźniak Lasek - Brzeźniak Skrz. - Brzeźniak II - Przyjma Kolonia - Przyjma (przy szkole podst.) - Lubiecz Skrz. - Przyjma Sklep - Przyjma II - Przyjma I - Adamów - Gimnazjum Golina

UWAGA: w miejscowości Głodowo - 2,5 km przejazd drogą gruntową

b) Trasa II Sługocinek - Gimnazjum Golina (rozwóz możliwość połączenia z rozwozem ze SP Radolina) - 17 km

Dowóz: Myślibórz - Piotrowo - Radolina Skrz. -Sługocinek Skrz. - Sługocinek Wieś - Sługocinek Krzyż - Radolina - Chrusty - Barbarka - Barbarka Skrz. - Zalesie Wieś Krzyż - Zalesie Skrz. - Gimnazjum Golina Odwóz: Myślibórz - Piotrowo - Radolina - Sługocinek Skrz. - Sługocinek Wieś - Sługocinek Krzyż - Radolina - Chrusty - Barbarka - Barbarka Skrz. - Zalesie Wieś Krzyż - Zalesie Skrz. - Spławie Wieś

c) Trasa III - Węglew Piekarnia - Gimnazjum Golina (20,5km)

Węglew Piekarnia - Węglewskie Holendry Szkoła - Węglew Wieś - Kawnice - Kolno Pętla - Kolno - Kolno Tartak - Kawnice Kolonia - Gimnazjum Golina

UWAGA: Kolno Pętla - Kolno 2 km przejazd drogą gruntową

d) Trasa IV - Kraśnica - Gimnazjum Golina (15,6 km)

Kraśnica Wieś - Kraśnica - Węglew - Rosocha Krzyż - Rosocha I - Rosocha Skrz. - Kawnice Tory - Kawnice - Golina Kolonia Pole Golfowe - Golina Kolonia Wieś - Golina Kolonia Tory - Golina Kolonia Lasek - Gimnazjum Golina

UWAGA: Golina Kolonia Pole Golfowe - Golina Kolonia przy torach kolejowych 2,3 km przejazd drogą gruntową)

e) Trasa V - Spławie Kolonia - SP Golina (11,5 km)

Spławie Kolonia - Wilczna - Zalesie Wieś Krzyż - Zalesie I - Spławie Wieś - Spławie Wieś I - Adamów Remiza - SP Golina

UWAGA: Wilczna - Zalesie 1,1 km przejazd drogą gruntową

f) Trasa VI - Golina Kolonia - SP Golina (5 km) Golina Kolonia Pole Golfowe - Golina Kolonia Tory - Golina Kolonia Skrz. - Golina (koło stadionu) - SP Golina

UWAGA: Golina Kolonia Pole Golfowe - Golina Kolonia przy torach kolejowych 2,3 km przejazd drogą gruntową

g) Trasa VII - Kraśnica - SP Kawnice (21 km)

Kraśnica Skrzy. - Kraśnica - Węglew Wieś - Węglewskie Holendry Szkoła - Węglew Wieś - Kawnice - Kawnice Kolonia - Kolno Pętla - Kolno - Kolno Tartak - Kawnice Kolonia - Kawnice Szkoła

UWAGA: Kolno Pętla - Kolno 2 km przejazd drogą gruntową

h) Trasa VIII - Rosocha - SP Kawnice (12,3 km)

Rosocha Krzyż - Rosocha Skrz. - Głodowo - Głodowo Pętla - Głodowo Piaski - Kawnice Tory - Szkoła Kawnice

UWAGA: w miejscowości Głodowo - 2,5 km przejazd drogą gruntową i)

Trasa IX - SP Golina -Golina Kolonia SP Golina - Spławie - Spławie Stacja Kolejowa - Adamów - Brzeźniak - Golina Kolonia

Odwóz ze Szkoły Podstawowej w Golinie po zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu Zrozumieć świat, odwóz 2 razy w tygodniu.

Szczegółowy wykaz tras oraz przewidywane godziny rozpoczęcia zajęć zawiera załącznik Nr 5 SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdego dnia roboczego, w wyjątkiem okresów wolnych od zajęć lekcyjnych, sześć sprawnych technicznie autobusów do dyspozycji Zamawiającego. Liczba miejsc siedzących przynajmniej w czterech autobusach nie powinna być mniejsza niż 45 osób. Zamawiający zastrzega, iż nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich autobusów jednocześnie. Będą one wykorzystane w zależności od potrzeb Zamawiającego. Potrzeby te zostaną wcześniej przedstawione Przewoźnikowi na piśmie.

4. Maksymalna liczba dzieci i młodzieży uczestnicząca w przewozach wynosi 325 dzieci. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby przewożonych osób.

5. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozów organizuje i zapewnia Wykonawca..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1) Zamawiający przewiduje, że ewentualne zamówienia uzupełniające nie przekroczą więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 2) Zamówienie uzupełniające może być spowodowane m.in.: wykonaniem kursów dodatkowych związanych np. z koniecznością dowożenia większej liczby osób, czy zmianą organizacji zajęć szkolnych oraz uruchomieniu tras/kursów nie wskazanych wcześniej w zamówieniu, wyjazdy uczniów na zawody/konkursy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.14.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Aktualna na czas trwania zamówienia licencja na wykonywanie transportu drogowego osób, a w przypadku gdy licencja nie obejmuje całego okresu objętego zamówieniem oświadczenie, w którym Wykonawca zobowiąże się do jej przedłużenia na czas trwania zamówienia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykaz pojazdów wykorzystywanych przy realizacji zamówienia wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał potencjał techniczny, którym będzie dysponował.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie, ul. Wolności 20, 62-590 Golina.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie, ul. Wolności 20, 62-590 Golina.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załaczniki do pobrania:

* SIWZ

* Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

* Załącznik nr 2  - oświadczenie

* Załącznik nr 3 - wykaz pojazdów

* Załącznik nr 4 - wzór umowy

* Załącznik nr 5 - wykaz tras