Unieważnienie postępowania - Zp.271.3.2020

 

Golina, 28.02.2020r. 

Zp.271.3.2020                

            ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

            Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający Gmina Golina, unieważnia postępowanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej oraz pełnienie nadzoru autorskiego" 

Uzasadnienie faktyczne i prawne 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, którego treść brzmi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”
.

W prowadzonym postępowaniu, w terminie składania ofert, wyznaczonym przez zamawiającego na dzień 28.02.2020 r., godz. 10:00, nie została złożona żadna oferta.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.   

 

 Informacja o unieważnieniu

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.golina.pl