Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr ZP.271.3.2020

Ogłoszenie nr 540032598-N-2020 z dnia 24-02-2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

 

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

 

Numer: 514209-N-2020
Data: 19/02/2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Golina, Krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1, 62-590  Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (url): www.golina.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.4
Punkt: 3.2.3.
W ogłoszeniu jest: 3.2.3. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji obejmującej w szczególności: a) informację BIOZ na wykonanie robót budowlanych wynikających z przedmiotu zamówienia – 4 egz. b) projekty budowlane i wykonawcze w branżach architektura i konstrukcja wraz z opinią na temat stanu technicznego budynku - 4 egz. c) projekty budowlane i wykonawcze instalacji sanitarnych i elektrycznych przebudowy-4 egz. d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w branżach architektura i konstrukcja, inst. sanitarne, inst. elektryczne, instalacje specjalistyczne - 2 egz. e) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie na wykonane opracowania - 2 egz.
W ogłoszeniu powinno być: 3.2.3. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji obejmującej w szczególności: a) informację BIOZ na wykonanie robót budowlanych wynikających z przedmiotu zamówienia – 4 egz. b) projekty budowlane w branżach architektura i konstrukcja wraz z opinią na temat stanu technicznego budynku - 4 egz. c) projekty budowlane instalacji sanitarnych i elektrycznych przebudowy-4 egz. d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w branżach architektura i konstrukcja, inst. sanitarne, inst. elektryczne, instalacje specjalistyczne - 2 egz. e) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie na wykonane opracowania - 2 egz.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2.
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.02.2020r. godz. 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.02.2020r. godz. 10:00.

Zmiana treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do postępowania Zp.271.3.2020