Ogłoszenie o zamówieniu - Zp.271.2.2020

Ogłoszenie nr 532759-N-2020 z dnia 2020-04-21 r.

Gmina Golina: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Węglew - Kraśnica
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
"Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1 , 62-590  Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (URL): http://golina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://golina.pl/golina/bip/przetargi-zamowienia-publiczne/przetargi-biezace.html


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://golina.pl/golina/bip/przetargi-zamowienia-publiczne/przetargi-biezace.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Węglew - Kraśnica
Numer referencyjny: Zp.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Węglew i Kraśnica oraz budowę sieci wodociągowej dla terenów osiedli mieszkaniowych położonych w miejscowości Węglew – Kraśnica, w gminie Golina. 2. W ramach inwestycji planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w m. Węglew i Kraśnica gm. Golina na terenie jed. ewid. Golina 301001_5; obręb 0021 Węglew, dz. nr 399/1, 402, 412/1, 974, 975, 417/4, 972, 405/1; obręb 0011 Kraśnica, dz. nr 146, 167, 190, 439, 179/1, 176/6, 440. 3. Zakres prac obejmie budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami do granicy posesji w miejscowościach Kraśnica i Węglew, gm. Golina. Ze względu na ukształtowanie terenu przewiduje się budowę dwóch przepompowni ścieków przy ul. Makowej w Kraśnicy P.Ś.1. (działka nr 176/6) oraz przy ul. Stefana Batorego w Węglewie P.Ś.2 (działka nr 972). Ścieki z projektowanych przepompowni zostaną odprowadzone kolektorami tłocznymi do istniejącej studni rewizyjnej zlokalizowanej na kanalizacji sanitarnej w ul. Stefana Batorego w Węglewie. 4. Projektowana kanalizacja sanitarna i tłoczna objęta niniejszym projektem zostanie włączona do studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na realizowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew w ramach zadania pn.: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI. 5. W ramach inwestycji planowana jest również budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w m. Węglew i Kraśnica gm. Golina na terenie jed. ewid. Golina 301001_5; obręb 0021 Węglew, dz. nr 248, 399/1, 402, 412/1, 973, 974, 975, 976, 417/4, 418/2; obręb 0011 Kraśnica, dz. nr 190, 167, 168/2, 166/2, 439, 176/6, 440. 6. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ - https://drive.google.com/drive/folders/19D4254eogBcrJsoSopufzX7rKQfoRUx9?usp=sharing

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45232410-9

45231000-5

45232000-2

45230000-8

45200000-9

45232411-6

45232420-2

45232400-6

45232100-3

39370000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) Pzp, o wartości nieprzekraczającej 15% szacunkowej wartości podstawowego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że: 1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 700 000 zł 2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie 1 700 000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub modernizacji sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 2 km, oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub modernizacji sieci wodociągowej o długości co najmniej 1 km. Zamawiający dopuszcza aby oba w/w zakresy prac zostały zrealizowane w ramach jednej umowy. 2) dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, w szczególności będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia tj.: a) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Osoba ta musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w roli kierownika budowy lub kierownika robót i kierować w tym okresie, co najmniej jedną robotą dotyczącą budowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnej i jedną robotą dotyczącą budowy lub modernizacji sieci wodociągowej, b) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz 2-letnie doświadczenie w w/w roli (liczone od dnia uzyskania uprawnień). Zamawiający w ramach realizacji zamówienia dopuszcza łączenie przez jedną osobę w/w funkcji. W takiej sytuacji osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia musi posiadać wymagane uprawnienia dla każdej z tych funkcji. Szczegółowe informacje zawarte są w pkt VIII SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wg załącznika nr 4 do SIWZ, 2) dowody określające czy w/w roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika nr 5 do SIWZ, 4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, 5) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000 złotych. 2. Zamawiający zwraca wadium, zgodnie z art. 46 ust. 1-4 Pzp. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia o którym mowa w art 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na: a) wystąpienie zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą Stron, które nastąpiło po podpisaniu Umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, b) wystąpienie długotrwałego załamania warunków atmosferycznych, opadów utrzymujących się przez okres dłuższy niż 5 dni w sposób ciągły lub spadku temperatur poniżej -10oC utrzymującego się przez okres dłuższy niż 5 dni; fakt ten musi być potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny, c) zmianę istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania przedmiotu umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji umowy, d) działania lub zaniechania organów administracji państwowej lub samorządowej: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, opinii itp., - odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn innych, niż zawinione przez wykonawcę, e) aktualizację rozwiązań projektowych z powodu zmiany obowiązujących przepisów, warunków umożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla efektywności przedmiotu umowy, f) wystąpienie utrudnień dotyczących niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy warunków archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych czy kolizji z sieciami infrastruktury, o ile utrudniają one lub uniemożliwiają terminowe wykonanie przedmiotu umowy, g) przedłużającą się procedurę wyboru oferty, gdzie najkrótszy możliwy termin podpisania umowy miałby nastąpić później niż dnia 1 czerwca 2020 r., pod warunkiem, że zamawiający uzyska zgodę właściwych instytucji na zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w związku z faktem, że jest on planowany do objęcia dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, przy czym wydłużenie terminu będzie adekwatne do ilości dni wynikających z przyczyn, o których mowa powyżej, 2) zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie wykonawcy, o których mowa w § 14 ust. 2 i 3 (na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem, wskazanymi przez zamawiającego w SIWZ dla postępowania), 3) zmiana wynagrodzenia lub sposobu wykonywania Umowy w zakresie zmian technologicznych spowodowanych: a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń w skazanych w ofercie, SIWZ czy projekcie, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawieniem się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji, niewskazanych w ofercie, SIWZ czy projekcie, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w ofercie, SIWZ czy projekcie w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) zmiana podmiotu o którym mowa w art. 22a ust. 1 PZP na inny, pod warunkiem udowodnienia zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki określone w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została umowa, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ dla postępowania, 5) jeżeli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wykonawcy, wówczas wszystkie zobowiązania i wierzytelności wykonawcy wobec zamawiającego określone w umowie, a także wobec podwykonawców, przejmie podmiot trzeci, wskazany przez wykonawcę, o ile podmiot ten spełnia warunki udziału w postępowaniu, 6) zmiana terminu realizacji umowy, zawieszenie realizacji umowy, zmiana sposobu wykonywania przedmiotu umowy, zmiana zakresu świadczeń lub zmiana wynagrodzenia z uwagi na wystąpienie wpływu COVID-19 lub innej epidemii na należyte wykonanie umowy, jeśli strona wnioskująca o zmianę umowy wykaże, jaki wpływ ma epidemia na wykonywanie umowy, w szczególności w odniesieniu do: a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą w wykonywaniu umowy, b) decyzji wydanych przez służby sanitarne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub innym epidemiom, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 lub innym epidemiom, d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych, e) okoliczności, o których mowa w pkt a) – d), w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Szczegółowe informacje zawarte są w § 15 wzoru umowy - załącznika nr 6 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1) Pzp.

 SIWZ z załącznikami - do pobrania

Dokumentacja techniczna znajduje się pod aktywnym linkiem zawartym w SIWZ.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (Zp.271.2.2020) z dnia 27 kwietnia 2020 r.