Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- Zp.271.19.2020 -: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Golina

Ogłoszenie nr 550553181-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.
Golina: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Golina

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, Krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa 1, 62-590 Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (url): www.golina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Golina
Numer referencyjny Zp.271.19.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: "Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Golina" 1. Opróżnianie koszy na przystankach autobusowych i wokół przystanków na terenie Gminy Golina. 2. Wywóz odpadów z koszy ulicznych, oraz utrzymanie czystości i porządku wokół placów, na których znajdują się kosze uliczne oraz konserwacja i naprawa koszy objętych umową.. 3. Utrzymanie w czystości ulic, chodników na terenie miasta Golina. 4. Sprzątanie targowiska i zieleniaka w Golinie. 5. Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie miasta Golina. 6. Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych. Przewidywany czas trwania umowy: 01.01.2021 - 31.12.2021
II.5) Główny Kod CPV: 90600000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie udzielane jest przez Gminę Golina, która jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o. (dalej ZGKiM), jest spółką utworzoną w celu wykonywania zadań własnych Gminy Golina (zamawiającego), w której zamawiający posiada 100% udziałów. ZGKiM realizuje ponad 90% zadań publicznych, powierzonych jej przez zamawiającego, a w spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Spółka została powołana przez Radę Miejską w Golinie celem wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę. Zgodnie z art. 2 i art. 9 ust 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1693 z późn. zm.) oraz art. 6 d ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 1454 z późń. zm.) w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, Gmina zleca wykonanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Golina.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o.., ul. Parkowa 6, 62-590, Golina, kraj/woj. wielkopolskie

Dokument- do pobrania