Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina

Ogłoszenie nr 510395224-N-2021 z dnia 05.01.2021 r.

Gmina Golina: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550542737-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Golina, Krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa 1, 62-590 Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (url): www.golina.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Zp.271.17.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych: -z nieruchomości zamieszkałych położonych w Gminie Golina -zgromadzonych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pszok) (ul. Parkowa 6, 62-590 Golina), -z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Golina, -z siedmiu nieruchomości położonych w Gminie Rzgów, które graniczą z miejscowością Węglewskie Holendry położoną w Gminie Golina, poprzez: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r. poz. 1439), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. Ilość odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, nie jest zależna od Zamawiającego. Jako szacunkowe dane (ustalone dla pełnego okresu realizacji umowy, tj. 12 miesięcy), należy przyjąć ilości odpadów komunalnych odebranych od stycznia do października 2020 r., przy uwzględnieniu segregacji popiołu, tj.: -niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01): 1 724,38 Mg; -odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – popioły (kod 20 03 99): 745,92 Mg; -odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01): 757,56 Mg; -papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01): 98,88 Mg; -szkło, opakowania ze szkła (kod 20 01 02, 15 01 07): 276,05 Mg; -tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych (kod 20 01 39, 15 01 02): 335,45 Mg; -odpady wielkogabarytowe: 188,90 Mg (średnio na rok); -zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne: 23,66 Mg (średnio na rok); -zużyte opony: 36,50 Mg (średnio na rok). Zleceniodawca informuje, że ilość wskazanych odpadów komunalnych może zwiększyć się w związku z objęciem nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90533000-2, 90512000-9, 90513100-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 911384.59
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Email wykonawcy: zgkimgolina@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Parkowa 6
Kod pocztowy: 62-590
Miejscowość: Golina
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 986560.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 986560.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 986560.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o., dalej ZGKiM jest spółką utworzoną w celu wykonywania zadań własnych Gminy Golina, w której zamawiający posiada 100% udziałów. Spółka realizuje ponad 90% zadań publicznych, powierzonych jej przez zamawiającego. W spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Ponadto ZGKiM posiada wymagany przepisami art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010) dalej ucipg wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Golina oraz spełnia wymogi, o których mowa w art. 9d ust. 1 ustawy ucipg. Ponadto ZGKiM spełnia również warunki określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122).

Dokument do pobrania