Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - DOWOZY

Golina, 14.08.2019 r.

CUW 26/1/2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. na podstawie biletów miesięcznych

prowadzonym przez: Centrum Usług Wspólnych w Golinie

ul. Kopernika 12, 62-590 Golina

1.      Działając na podstawie art. 92 ust. 2, w związku art. 92 ust. 1 i 5-7                                 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp" Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

KATARZYNA TURIST

Krystyna Waleriańczyk

Piotrkowice 22A, 62-561 Ślesin

 

2.      Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty podając nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby oraz miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców,               a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Razem

Liczba punktów w kryterium Cena

Liczba punktów w kryterium średni wiek taboru

Liczba punktów w kryterium Termin płatności

1

KATARZYNA TURIST

Krystyna Waleriańczyk

Piotrkowice 22A, 62-561 Ślesin

60,00

20,00

20,00

100,00

2

WIKTORIA

 Paweł Waleriańczyk

 Piotrkowice 22B, 62-561 Ślesin

 

45,82

20,00

20,00

85,82

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

32,09

15,00

20,00

67,09

4

Usługi Transportowe EURO-BUS

Andrzej Krysztofowicz

62-540 Kleczew, ul.Poznańska 47a

WYKLUCZONY

5

EUROMATPOL

Mateusz Czkalski

ul. Topolowa 12

62-541 Budzisław Kościelny

WYKLUCZONY

 

3.      Zamawiający nie dopuszczał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 5 Pzp.

4.      Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 6

5.      Zamawiający nie unieważnił postępowania na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

6.      Zawiadamiający informuje, że w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:                 - nie dotyczy

7.      Zamawiający w trakcie postępowania wykluczył następujących wykonawców Pzp:

  • Usługi Transportowe EURO-BUS,

Andrzej Krysztofowicz

62-540 Kleczew, ul. Poznańska 47a

  • EUROMATPOL

Mateusz Czkalski

ul. Topolowa 12, 62-541 Budzisław Kościelny

Wykonawcy w dniu 05.08.2019 r. zostali wezwani do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ.                W toku trwającego postępowania wykonawcy nie udowodnili spełnienia warunków.

                                  

Emilia Bajdek

Kierownik CUW Golina

 Skan pisma

 


Z uwagi na rezygnację firmy:

Katarzyna Turist

Krystyna Waleriańczyk

Piotrkowice 22 A , 62-561 Ślesin

 wyłonionej w trybie przetargu  nieograniczonego „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w okresie od 02.09.2019r. do 26.06.06.2020r. na podstawie biletów miesięcznych”.

Podpisano umowę z firmą:

WIKTORIA

Paweł Waleriańczyk

Piotrkowice 22B, 62-561 Ślesin

 

Emilia Bajdek

Kierownik CUW Golina

 


W dniu 26.06.2020r. podpisano aneks do umowy„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w okresie od 02.09.2019r. do 26.06.06.2020r. na podstawie biletów miesięcznych” z firmą:

WIKTORIA

Paweł Waleriańczyk

Piotrkowice 22B, 62-561 Ślesin

Przedłużając umowę do 31.12.2020 r. na podstawie art. 15 r ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Emilia Bajdek

Kierownik CUW Golina