Zapytanie ofertowe- Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w G

                                                Golina, 06.09.2019r.

PSIZ.271.1.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający Gmina Golina, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę " Zakupu i  dostawy fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie"

1)            opis przedmiotu zamówienia

PARAMETRY WYMAGANE MIKROBUSU:

1)      Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019

2)      Lakier - kolor dowolny, preferowany czarny, biały lub brązowy

3)      Silnik wysokoprężny turbodoładowany, moc minimalna 100 KM

4)      Pojemność skokowa  minimum 1968 cm³

5)      Rodzaj nadwozia van 9 osobowe

6)      Skrzynia biegów manualna min. 5 biegów (5 biegów do przodu i wsteczny)

7)      Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie większe niż 8-9 litrów na 100  km

8)      Homologacja pojazdu do przewozu 9 osób w tym  do  przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim

 

Wyposażenie mikrobusu:

Parametr wymagany

1)      immobiliser + autoalarm

2)      Centralny zamek z pilotem

3)      Autoalarm z niezależnym zasilaniem

4)      Wspomaganie układu kierowniczego

5)      System ABS lub równoważny

6)      System ESP lub równoważny

7)      System ASR lub równoważny

8)      Hamulce tarczowe wentylowane, z przodu i z tyłu

9)      Układ hamulcowy ze wspomaganiem i korektorem hamowania

10)   Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów i kierowcy

11)   Siedzenie kierowcy  z regulacjami: wzdłużna i wysokości z podłokietnikiem

12)   Siedzenie w systemie 2+1 w drugim rzędzie z prawej strony odchylane

13)   2 i 3 rząd siedzeń wyposażony w system szybkiego montażu i demontażu

14)   Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach

15)   Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów z przodu pojazdu

16)   Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane

17)   Elektrycznie sterowane szyby przednie

18)   Światła do jazdy dziennej

19)   Radio, odtwarzacz MP3, antena

20)   Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego

21)   Drzwi prawe przesuwane

22)   Klimatyzacja przestrzeni kierowcy i pasażerów 

23)   Panele nadmuchu klimatyzacji w przestrzeni pasażerskiej

24)   Koło zapasowe, pełnowymiarowe z felgą stalową

25)   Klucz do kół, podnośnik,  gaśnica, trójkąt, apteczka,

26)   Wytrzymała, zmywalna wykładzina antypoślizgowa przestrzeni pasażerskiej dywaniki gumowe z przodu pojazdu szt. 2

 

Ponadto:

Parametr wymagany

1)      Uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego- 4 szt.

2)      oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu pojazdu symbolem "inwalidzi"

3)      komplet pasów ze zwijaczami do mocowania wózka inwalidzkiego do uchwytów podłogowych

4)      Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim

5)      Najazdy aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzenie wózka inwalidzkiego z  tyłu pojazdu o dł. 2000mm

6)      Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego

                                       Parametr wymagany

1)      Gwarancja mechaniczna oraz elektryczna (obejmującą również całe wyposażenie) i minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów

2)      Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 24 miesięcy

3)      Gwarancja na perforację elementów nadwozia minimum 60 miesięcy

 

2)      termin wykonania zamówienia: 31.01.2020;

3)      warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)      posiadają wiedzę i doświadczenie;

c)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia;

4)      wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)      Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do KRS, a dla podmiotów nie podlegających wpisowi do KRS - zaświadczenie o wpisie do CEIDG (Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej). Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

5)      informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z wykonawcami:

a)      Anna Rabiega, a.rabiega@golina.pl, tel. 63 241 8095 wew.273;

6)     wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:

brak wymaganego wadium;

7)      termin związania ofertą:

30 dni

8)        opis sposobu przygotowywania ofert:

a)      Oferta powinna być przesłana:

 na adres email golina@golina.pl do dnia 13.09.2019 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu)

b)      Oferty złożone po w/w terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane i podlegać będą odrzuceniu.

8)            miejsce oraz termin składania ofert:

ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres golina@golina.pl do dnia 13.09.2019r. do godz. 12.00 ( decyduje data i godzina wpływu)

9)            opis sposobu obliczenia ceny:

a)      Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (polski złoty). Cena musi uwzględnić wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

b)      Wartość oferty należy podać brutto ze wskazaniem stawki VAT za całość zamówienia oraz rozbiciu na poszczególne części zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie z złotych polskich

10)          Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów :

a)      Cena BRUTTO w PLN - waga kryterium: 70 pkt

b)      TERMIN wykonania zamówienia - waga kryterium: 30 pkt.

c)       Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).

d)      Sposób oceny ofert to Cena plus Termin:

Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:

A.      Kryterium - Cena P=Cn/Cob*70 gdzie:

              P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę

Cn - najniższa zaoferowana cena w postępowaniu

Cob - cena zaoferowana w ofercie badanej

B.      Kryterium - Termin P=Tn/Tob*30 gdzie:

P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowany termin dostawy Tn - najkrótszy termin dostawy spośród wszystkich ofert

Tob - termin dostawy w ofercie badanej.

Liczba punktów danej oferty: A+B= 100 maksymalna liczba punktów;

11)   Istotne warunki zamówienia:

a)      Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowy odbioru przedmiotu zamówienia.

b)      Płatność za przedmiot umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.golina.pl/bip oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                              /-/ Burmistrz Goliny

                                                                                                              Mirosław Durczyński

Zapytanie ofertowe o cenę-treść

Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Parametry techniczne