Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zp.271.15.2019 z dnia 13.12.2019 r.

 
Zp.271.15.2019 

 

 

Ogłoszenie nr 540273748-N-2019 z dnia 13-12-2019 r.

Golina:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 634376-N-2019
Data: 10/12/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Golina, Krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1, 62-590  Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (url): www.golina.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych w Gminie Golina, odpadów zgromadzonych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pszok) (ul. Parkowa 6, 62-590 Golina),z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Golina oraz z siedmiu nieruchomości położonych w Gminie Rzgów, które graniczą z miejscowością Węglewskie Holendry położoną w Gminie Golina, poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz inne zgodne z prawem metody gospodarowania odpadami. Zagospodarowanie odpadów ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonywanie usług: 2.1. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz wydzielenie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku; 2.2. Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy 14 grudnia 2012r. o odpadach, (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 701); 2.3. Prowadzenia mechaniczno-biologicznego procesu przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz. U. 2019 r. poz. 701); 2.4. Składowania odpadów po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych; 2.5. Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych z przeznaczeniem do odzysku. 2.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (sopz) zawiera załącznik nr 7 do siwz, który jest integralną częścią niniejszej specyfikacji. 3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 3.1. ważenie – odrębnie dla każdej frakcji - odebranych odpadów w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do przetwarzania. Przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze, a ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego; 3.2. osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego wykorzystania materiałów odpadowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). Na potwierdzenie realizacji tego obowiązku Wykonawca sporządzi sprawozdanie i przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą VAT za grudzień 2020 r.; 3.3. ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska zgodnie z wymogami wynikającymi z krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412); 3.4. niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi; 3.5. spełnianie przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. III.3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 3.1. ważenie – odrębnie dla każdej frakcji - odebranych odpadów w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do przetwarzania. Przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze, a ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego; 3.2. osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego wykorzystania materiałów odpadowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). Na potwierdzenie realizacji tego obowiązku Wykonawca sporządzi sprawozdanie i przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą VAT za grudzień 2020 r.; 3.3. ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska zgodnie z wymogami wynikającymi z krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412); 3.4. niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi; 3.5. spełnianie przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych w Gminie Golina (przez przedsiębiorcę wyłonionego w odrębnym postępowaniu), odpadów zgromadzonych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pszok) (ul. Parkowa 6, 62-590 Golina),z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Golina oraz z siedmiu nieruchomości położonych w Gminie Rzgów, które graniczą z miejscowością Węglewskie Holendry położoną w Gminie Golina, poprzez: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonywanie usług: 2.1. Mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wydzielenie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku. Dopuszcza się termiczne przekształcanie odpadów zgodnie z artykułem 9e, pkt. 2 ust. 1d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010). 2.2. Przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy 14 grudnia 2012r. o odpadach, (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 701) lub termiczne przekształcanie odpadów zgodnie z artykułem 9e, pkt. 2 ust. 1d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010). 2.3. Prowadzenia mechaniczno-biologicznego procesu przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz. U. 2019 r. poz. 701) lub termiczne przekształcanie odpadów zgodnie z artykułem 9e, pkt. 2 ust. 1d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010). 2.4. Składowania odpadów po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych lub termiczne przekształcanie odpadów zgodnie z artykułem 9e, pkt. 2 ust. 1d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010). 2.5. Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych z przeznaczeniem do odzysku. 2.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (sopz) zawiera załącznik nr 7 do siwz, który jest integralna częścią niniejszej specyfikacji. 3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 3.1. ważenie – odrębnie dla każdej frakcji - odebranych odpadów w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do przetwarzania. Przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze, a ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego; 3.2. niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi; 3.3. spełnianie przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data 2019-12-17, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data 2019-12-19, godzina 10:00

 

Zmiana treści SIWZ - Zp.271.15.2019 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 9 Wzór umowy