Ogłoszenie o zamówieniu-Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap II – budowa dróg/ścieżek dla rowerów na terenie gminy Golina.- Zp.271.9.2019

Gmina Golina: Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap II – budowa dróg/ścieżek dla rowerów na terenie gminy Golina.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 583512-N-2019 z dnia 2019-08-07 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak
Nazwa projektu lub programu
Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1 , 62-590  Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (URL): www.golina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.golina.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.golina.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca Adres: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap II – budowa dróg/ścieżek dla rowerów na terenie gminy Golina.
Numer referencyjny: Zp.271.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
1,2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap II – budowa dróg/ścieżek dla rowerów na terenie gminy Golina. 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części i obejmuje: Część 1: Przebudowę drogi ul. Kościelnej, B. Chrobrego oraz Kilińskiego w Golinie w zakresie przebudowy poboczy na ciągi pieszo-rowerowe o łącznej długości 421,5m i szerokości 2,5m. w tym: Przebudowa drogi ul. Kościelnej w Golinie w zakresie przebudowy poboczy na ciągi pieszo-rowerowe o długości 140m i szerokości 2,5m (odcinek 1) Przebudowa drogi ul. B. Chrobrego w Golinie w zakresie przebudowy poboczy na ciągi pieszo-rowerowe o długości 151,5m i szerokości 2,5m (odcinek 2) Przebudowa drogi ul. Kilińskiego w Golinie w zakresie przebudowy poboczy na ciągi pieszo-rowerowe o długości 130m i szerokości 2,5m (odcinek 3) Część 2: Przebudowę drogi powiatowej nr 3229P - przy ul. Cmentarnej w Golinie w zakresie przebudowy pobocza na ciąg pieszo-rowerowy – odcinek o długości 312m i szerokości 2,5m. 2. Wykonawca może złożyć ofertę na całość, na część 1 lub na część 2 przedmiotu zamówienia. 3. Roboty będą prowadzone w strefie ochrony konserwatorskiej - na terenie występowania archeologicznych nawarstwień kulturowych. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, tj. projekty budowlane, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB), będące załącznikami do niniejszej SIWZ i stanowiące jej integralną część.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45200000-9

45233162-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-15

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2019-11-15


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli: aa) w przypadku oferty składanej na całość zamówienia: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, ścieżek pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych, chodników o nawierzchniach z kostki brukowej o łącznej wartości, nie mniejszej niż 260 000,00 zł brutto; ab) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, ścieżek pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych, chodników o nawierzchniach z kostki brukowej o wartości niemniejszej niż 175 000,00 zł brutto; ac) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, ścieżek pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych, chodników o nawierzchniach z kostki brukowej o wartości niemniejszej niż 85 000,00 zł brutto; Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, wyszczególnionych w ofercie. b) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności inżynieryjnej drogowej, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy w ww. specjalności, tj.: ba) w przypadku składania oferty na wybrane części bądź na całość zamówienia: przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy; bb) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia: przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy; bc) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia: przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do siwz). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (dotyczy części 1 i części 2 zadania); 2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o dysponowaniu tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do siwz) – dotyczy obu części zamówienia, tj. części 1 i części 2.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) wypełniony formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz; b) wypełnione tabele elementów rozliczeniowych, wg. wzorów stanowiących: załącznik nr 2 do siwz dla części 1, załącznik nr 2a do siwz dla części 2, c) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. siwz - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz; d) pełnomocnictwo (o ile ofertę składa pełnomocnik) do reprezentowania wykonawcy, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy; e) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu; f) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w następującej wysokości: a) całość zamówienia (tj. cz. 1, 2,) w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); b) część 1: 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100); c) część 2: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100); 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego, tj. Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Golinie Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0224, z dopiskiem: Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap II - budowa dróg/ścieżek dla rowerów na terenie gminy Golina część ….… (podać nr części, której dotyczy wnoszone wadium) nr referencyjny: Zp.271.9.2019 4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Ponadto w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Golinie (Sekretariat), ul. Nowa 1, 62-590 Golina lub zamieścić w osobnej kopercie - opisanej „wadium”, dołączonej do oferty. 7. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 7.1. Nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 7.1.1 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem); 7.1.2. kwotę gwarancji (poręczenia); 7.1.3. termin ważności gwarancji (poręczenia); 7.1.4. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub b) wykonawca, którego ofertę wybrano: ba) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; bb) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; bc) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Dopuszcza się zamiennie zapis odwołujący się do przypadków wskazanych w ustawie Pzp (art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp) 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

okres gwarancji i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszej siwz. 1. Wzór projektu umowy, dla poszczególnych części zamówienia, stanowi: załącznik nr 7 do siwz dla części 1, załącznik nr 7a do siwz dla części 2, 2. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp zamawiający przewidział w siwz możliwość dokonania zmian umowy, które zostały określone w projektach umów, o których mowa w pkt. 1.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 19.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto), podanej w ofercie. 19.2. Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 19.3. Na pozostałe formy określone w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający nie wyraża zgody. 19.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział Golina Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0030 (za datę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, będzie uważany dzień, w którym kwota wpłynęła na konto zamawiającego). 19.5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi być przed podpisaniem umowy zaakceptowane przez zamawiającego. Wymaga się, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie zamawiającego. 19.6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 19.2. niniejszego rozdziału. 19.7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 19.8. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 19.9. Kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi. 19.10. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa projekt umowy stanowiący, dla poszczególnych części zamówienia: załącznik nr 7 do siwz dla części 1, załącznik nr 7a do siwz dla części 2, 23. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 23.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Goliny, mający swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, www.golina.pl, golina@golina.pl, tel. (63) 2418 095; 23.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Golinie, jest p. Andrzej Andrzejewski, e-mail: iod8@wp.pl; 23.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap II - budowa dróg/ścieżek dla rowerów na terenie gminy Golina", nr referencyjny Zp.271.9.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 23.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ustawa Pzp; 23.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 23.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 23.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 23.8. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 23.9. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przebudowa drogi ul. Kościelnej, B. Chrobrego oraz Kilińskiego w Golinie w zakresie przebudowy poboczy na ciągi pieszo-rowerowe o łącznej długości 421,5m i szerokości 2,5m.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa drogi ul. Kościelnej w Golinie w zakresie przebudowy poboczy na ciągi pieszo-rowerowe o długości 140m i szerokości 2,5m (odcinek 1) Zakres robót obejmuje: rozebranie oraz przełożenie kostki betonowej gr. 5cm - 60 m2; rozebranie i utylizacja chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm - 280 m2; regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych 2 szt.; ścinanie frezowanie drzew o średnicy 66-75 cm - 3 szt.; pielęgnację drzew liściastych - podcinanie 19 szt. Roboty ziemne: wykonanie koryta ciągu pieszo rowerowego o głębokości 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników - 361 m2; wykonanie koryta pod zjazdy na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 43 cm - 169 m2. Krawężniki: wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki i obrzeża 13m3, ułożenie krawężników o wymiarach 15x30 cm - 40 m; ułożenie oporników betonowych na zjazdach o wymiarach 12x25 cm - 49 m; ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm - 260 m. Nawierzchnia ciągu pieszo rowerowego: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 420 m2; wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej o grubości 10 cm - 420 m2; wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej gr. warstwy 10 cm - 361 m2; podbudowy z mieszanki niezwiązanej 20 cm - 59 m2; ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej szarej gr. 8 cm - 420 m2. Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej wraz z dojściem do posesji: profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 110 m2; wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej o grubości 10 cm - 110 m2; podbudowa z mieszanki niezwiązanej 20 cm - 110 m2; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm kolorowej-grafitowej - 110 m2 W ramach robót wykończeniowych: plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za chodnikiem wraz z humusowaniem 10 cm oraz z obsianiem mieszankami traw 663 m2; pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 8 szt.; pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2 - 10 szt.; malowanie ręczne oznakowania poziomego jezdni na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 30 m2; wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Przebudowa drogi ul. B. Chrobrego w Golinie w zakresie przebudowy poboczy na ciągi pieszo-rowerowe o długości 151,5m i szerokości 2,5m (odcinek 2) Zakres robót obejmuje: rozebranie oraz przełożenie kostki betonowej gr. 5cm - 35 m2; rozebranie i utylizacja chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm - 20 m2; regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 5 szt.; ścinanie i frezowanie drzew o średnicy 66-75 cm - 2 szt.; pielęgnacja drzew liściastych - podcinanie 9 szt. Roboty ziemne: wykonanie koryta ciągu pieszo rowerowego o głębokości 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników - 266 m2; wykonanie koryta pod zjazdy na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 43 cm - 383 m2. Krawężniki: wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki i obrzeża 16m3; ułożenie krawężników o wymiarach 15x30 cm - 18 m; ułożenie krawężników o wymiarach 15x30 cm - 25 m; ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm - 202 m; ułożenie oporników betonowych na zjazdach o wym. 12x25 cm - 119 m. Nawierzchnia ciągu pieszo rowerowego: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 411 m2; wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej o grubości 10 cm - 411 m2; wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej gr. warstwy 10 cm - 266 m2; podbudowy z mieszanki niezwiązanej 20 cm - 145 m2 ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej szarej gr. 8 cm - 411 m2 Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej: profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 238 m2; wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej o grubości 10 cm - 238 m2; wykonanie podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10 gr. warstwy 20 cm - 238 m2; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm kolorowej-grafitowej - 238 m2 W ramach robót wykończeniowych: plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za chodnikiem z humusowaniem 10 cm oraz z obsianiem mieszankami traw - 453 m2; pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 5 szt.; pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2 - 6 szt.; malowanie ręczne oznakowania poziomego jezdni na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 12 m2; wykonanie Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Przebudowa drogi ul. Kilińskiego w Golinie w zakresie przebudowy poboczy na ciągi pieszo-rowerowe o długości 130m i szerokości 2,5m (odcinek 3) Zakres robót obejmuje: rozebranie oraz przełożenie kostki betonowej gr. 5cm - 129 m2; rozebranie i utylizacja chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm - 271 m2; regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych 5 szt.; ścinanie i frezowanie drzew o średnicy 66-75 cm - 2 szt.; pielęgnację drzew liściastych - podcinanie 6 szt. Roboty ziemne: wykonanie koryta ciągu pieszo rowerowego o głębokości 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników - 308 m2; wykonanie koryta pod zjazdy na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 43 cm - 236 m2. Krawężniki: wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki i obrzeża 12m3; ułożenie krawężników o wymiarach 15x30 cm - 42 m; ułożenie krawężników o wymiarach 15x30 cm - 12 m; ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm - 200 m; ułożenie oporników betonowych na zjazdach o wym. 12x25 cm - 61 m. Nawierzchnia ciągu pieszo rowerowego: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 420 m2; wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej o grubości 10 cm - 420 m2; wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej gr. warstwy 10 cm - 308 m2; podbudowy z mieszanki niezwiązanej gr. warstwy 20 cm - 112 m2 ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej szarej gr. 8 cm - 420 m2. Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej: profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 124 m2; wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej o grubości 10 cm - 124 m2; wykonanie podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10 gr. warstwy 20 cm - 124 m2; ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm kolorowej-grafitowej - 124 m2. W ramach robót wykończeniowych: plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za chodnikiem wraz z humusowaniem 10 cm oraz z obsianiem mieszankami traw - 263 m2; pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 7 szt.; pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2 - 9 szt.; malowanie ręczne oznakowania poziomego jezdni na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 30 m2; wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45233162-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3229P - przy ul. Cmentarnej w Golinie w zakresie przebudowy pobocza na ciąg pieszo-rowerowy – odcinek o długości 312m i szerokości 2,5m.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje: regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych 7 szt.; regulację pionową telefonicznych 2 szt.; przełożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej szarej gr. 8 cm - 6 m2; ścinanie i frezowanie drzew o średnicy 66-75 cm - 1 szt. W ramach robót ziemnych: wykonanie koryta ciągu pieszo rowerowego o głębokości 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników - 689 m2; wykonanie koryta pod zjazdy na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 43 cm - 240 m2. Krawężniki: wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki i obrzeża 17m3, ułożenie krawężników o wymiarach 15x30 cm - 54 m; ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm - 464 m; wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki i obrzeża 5 m3, ułożenie oporników betonowych na zjazdach o wymiarach 12x25 cm - 78 m. Nawierzchnia ciągu pieszo rowerowego: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 782 m2; wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej o grubości 10 cm - 782 m2; wykonanie podbudowy z mieszanki gr. warstwy 10 cm - 689 m2; podbudowy z mieszanki niezwiązanej gr. warstwy 20 cm - 93 m2; ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej szarej gr. 8 cm - 782 m2. Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej: profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 147 m2; wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej o grubości 10 cm - 147 m2; podbudowa z mieszanki niezwiązanej gr. warstwy 20 cm - 147 m2; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm kolorowej-grafitowej - 147 m2. W ramach robót wykończeniowych: pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 10 szt.; Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2 - 16 szt.; oznakowanie poziome jezdni na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie - 57 m2; wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za chodnikiem wraz z humusowaniem 10 cm oraz z obsianiem mieszankami traw - 771 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45233162-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

SIWZ-Zp.271.9.2019

Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 do siwz - Zest. el. rozl. cz.1

Załącznik nr 2a do ziwz- Zest. el. rozl. cz.2  

Załącznik nr  3 do siwz - Oświadczenie Wykonawcy

Zalacznik nr  4 do siwz - Oswiadczenie dot. przynaleznosci

Załącznik nr  5 do siwz - Wykaz robot

Załącznik nr  6 do siwz  - Wykaz osób

Załącznik nr 7 - projekt umowy_cz. 1

Załącznik nr 7a - projekt umowy_cz. 2

Załącznik nr 8_8a_harmonogramy

Dokumentacja techniczna część 1

Dokumentacja techniczna część 2