Odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego- Przebudowa drogi- Osiedle Starówka, ul Staromiejska w Golinie

Golina, 08.05.2019 r.

Gmina Golina

ul. Nowa 1
62-590 Golina

NIP 665 273 35 71

 

Odpowiedzi
na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Przebudowa drogi - Osiedle Starówka, ul. Staromiejska w Golinie

           

            Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

"W przedmiarze robót w pozycji 23. (KNR 2-310114-05) wskazano podbudowę z mieszanki niezwiązanej 90/3. Czy jest możliwość zamiany podbudowy na podbudowę betonową, bądź na podbudowę z kruszywa granitowego o uziarnieniu 0/30"

Odpowiedź:

Należy zastosować zgodnie z zapisem:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczej można stosować następujące mieszanki kruszyw:

1. 0/31,5 mm,

2. 0/45 mm,

3. 0/63 mm.

 

Treść pisma- do pobrania