Odpowiedź na zapytanie do SIWZ Zp.271.7.2019 Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyjmie

                       Golina, 18.07.2019 r.

Zp.271.7.2019

Odpowiedź
na zapytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Przyjmie

 

                Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

"Czy zamawiający dopuszcza aby siedzenia w tylnej części kabiny tj. miejsca dla załogi wyposażone były w dwupunktowe pasy bezpieczeństwa?"

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do innych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem przewożenia członków załogi na tylnych siedzeniach spełniających wymagania zawarte
w przepisach o ruchu drogowym.

 

 

Treść pisma - do pobrania