Informacja z otwarcia ofert ZP 271.6.2019

Zp.271.6.2019                                                                                 Golina, 22.07.2019r.

 

INFORMACJA

            Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp zamawiający informuje, że 22.07.2019r., o godz. 10:15, odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Dostawa destruktu asfaltowego i kruszywa betonowego do naprawy dróg na terenie gminy Golina.

            Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:
363 465,00 zł brutto, (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie:

Nr oferty

Nazwa i adres
Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Cena
(zł brutto)

Okres gwarancji i rękojmi
(l. m-cy)

1

ROLMEX

Firma Handlowo - Usługowa

Władysław Marcinkowski

Cienin Zaborny 49, 62-400 Słupca

394 092,00

12

Termin wykonania zamówienia: 20/09/2019r.

Warunki płatności: zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ oraz załącznikami do SIWZ.

Informacja:
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia
na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

                                                                                                         Burmistrz Goliny

                                                                                                      Mirosław Durczyński

 

Treść dokumentu