Informacja z otwarcia ofert CUW 26.1.2019

Golina, 30.07.2019 r.

CUW. 26/1/2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. na podstawie biletów miesięcznych

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej PZP, Zamawiający poniżej przedstawia następujące informację:

 

1.      Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 290 000,00 brutto.

2.      Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

 

Lp.

Nazwa Firmy

Kryterium

całkowita wartość zamówienia

Kryterium średni wiek taboru wykonującego zamówienie

Kryterium termin płatności

1

Katarzyna Turist

Katarzyna Waleriańczyk

62-571 Ślesin, Piotrkowice 22A

121 800,00

9,33

30 dni

2

WIKTORIA, Paweł Waleriańczyk, Piotrkowice 22B, 62-561 Ślesin:

159 500,00

7,33

30 dni

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A., ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin:

227 766,00

14,00

30 dni

4

Usługi Transportowe

EURO-BUS

Andrzej Krysztofowicz

62-540 Kleczew,

ul. Poznańska 47a

170 781,00

8,00

30 dni

5

EUROMATPOL,

Romuald Czkalski,

ul. Topolowa 12,

62-541 Budzisław Kościelny

131 544,00

15,00

30 dni

3.      Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia
na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  

Emilia Bajdek 

Kierownik CUW Golina  

 

Treść pisma