Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.8.2019

Zp.271.8.2019                                                                                                                                          Golina, 26.08.2019r.

           

 

                                                           Wszyscy Wykonawcy

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Rozbudowa szkoły podstawowej w Kawnicach"

1.   Działając na podstawie art. 92 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5-7 ustawy
z  29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp", Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

                                          ANBUD Firma Budowlana A. Kużma

ul. Różana 5, 62-420 Strzałkowo ................................................................................................................................. (podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano)

2.   Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty podając nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Lp.

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców

Liczba punktów
w kryterium
Cena

Liczba punktów
w kryterium
Okres gwarancji i rękojmi

Łączna liczba punktów

1.

RAM-BUD Rafał Oliwecki,
Nowy Krzymów 33, 62-513 Krzymów

59,56

40,00

99,56

2.

ANBUD Firma Budowlana A. Kużma,
ul. Różana 5, 62-420 Strzałkowo

60,00

40,00

100,00

3.   Zamawiający nie dopuszczał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

4.   Zamawiający nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa
w art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

5.   Zamawiający nie unieważnił postępowania na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

 

Treść pisma