Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zp.271.7.2019

Zp.271.7.2019                                                                                                                            Golina, 26.07.2019r.

 

           

                                                                                              Wszyscy

                                                                                              Wykonawcy

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego dla jednostki OSP
w Przyjmie
"

1.   Działając na podstawie art. 92 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5-7 ustawy
z  29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp", Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne
"bocar" Sp. z o.o.

Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa
..............................................................................................................................

(podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano)

2.   Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty podając nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Lp.

Nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców

Liczba punktów
w kryterium
Cena

Liczba punktów
w kryterium
Okres gwarancji i rękojmi

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne
"bocar" Sp. z o.o.

Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa

60,00

40,00

100,00

3.   Zamawiający nie dopuszczał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

4.   Zamawiający nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa
w art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

5.   Zamawiający nie unieważnił postępowania na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Treść pisma