OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SB.3052.1.2016

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
www.golina.pl
________________________________________
Ogłoszenie nr 322756 - 2016 z dnia 2016-10-13 r.


Golina: Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 2 000 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1, 62590   Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail , faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (URL): www.goina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.golina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
www.golina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
W formie pisemnej, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz.1529 oraz z 2015 r. poz.1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 2 000 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów
Numer referencyjny: SB.3052.1.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: usługa udzielenia i obsługi kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), na okres od dnia zawarcia umowy do czerwca 2022 roku. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2016 r. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów. Termin uruchomienia kredytu nastąpi jednorazowo, w wysokości 2 000 000,00 zł, w ciągu .... dnia/dni od daty złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji o uruchomienie kredytu za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną. Uwaga: dla celów porównania ofert do obliczenia ceny oferty należy przyjąć, że kredyt zostanie uruchomiony w pełnej wysokości w dniu 08.11.2016 r. Spłata kapitału nastąpi w 15 ratach kwartalnych, w terminach i kwotach określonych szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych. Odsetki naliczane będą od kwoty rzeczywistego zadłużenia w trakcie miesiąca - na ostatni dzień miesiąca. Bank każdorazowo powiadomi Zamawiającego o wysokości naliczonych odsetek najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek. Oprocentowanie kredytu określone w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M plus marża banku (dodatnia lub ujemna). Do obliczenia ceny, prosimy o przyjęcie stawki WIBOR 3M z 30 września 2016 r. Spłata kredytu będzie zabezpieczona w następujący sposób: Weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

2.Realizacja niniejszego zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż brak jest czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.).

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie przez bank działalności, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015r., poz. 128 ze zm.) lub inny dokument, z którego wynika takie zezwolenie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie przez bank działalności, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015r., poz. 128 ze zm.) lub inny dokument, z którego wynika takie zezwolenie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwo/-a w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy; 3. Harmonogram spłaty kredytu z wyliczoną ceną oferty (na druku banku.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu
    
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria                          Znaczenie
Cena                                   60
Termin uruchomieia kredytu    40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu
    
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres i charakter zmian oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w SIWZ oraz załącznikach.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 25/10/2016, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Specyfikacja Istotnyh Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Uchwała Nr SO-0950/37/5/Ko/2016 z dnia 4 października 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania na wniosek kredytobiorcy opinii o możliwości spłaty kredytu

Rb-Z 

Rb-NDS

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

20 października 2016r.

Golina, 20.10.2016r.
SB.3052.1.2016


                                                                                                                                                                                                                        Wykonawcy
                                                                                                                                                                                                                        biorący udział w postępowaniu

                                                                                                                                                                  www.golina.pl


Dotyczy: „Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 2 000 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów"

    Zamawiający, w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm):     
Treść zapytania:
„... w nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na udzielenie i obsługę kredytu złotowego
w wysokości 2 000 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów, zwraca się z prośbą o udostępnienie n/w sprawozdań finansowych:
- Rb-Z za IV kw 2015 r.
- Rb-N za II kw 2016 r. oraz IV kw 2015 r.
- Rb-NDS za IV kw 2015 r.
- informację o wyborze Burmistrza
- uchwałę w sprawie powołania Skarbnika"

Odpowiedź:
Zamawiający w poniższych załącznikach, przekazuje:
1)    informację o wyborze Burmistrza (Zaświadczenie z 30.11.2014r.) ;
2)    sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2016 r. ;
3)    sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2015 r.;
4)    sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2015 r. ;
5)    sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2015 r. ;
6)    uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Goliny ;
7)    zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej ;
8)    upoważnienie z dnia 1 lutego 2016 r.

Golina, 21.10.2016r.
SB.3052.1.2016


Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
www.golina.pl


Dotyczy: „Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 2 000 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów"

    Zamawiający, w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm):     

Treść zapytania:
"W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego Gminy Golina na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wys. 2.000.000,00 zł przeznaczonego
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert przetargowych do dn.03.11.2016.

Prośba nasza wynika z ograniczeń czasowych warunkujących właściwą ocenę dostępnych materiałów źródłowych związanych z przygotowaniem atrakcyjnej oferty cenowej."

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

Golina, 21.10.2016r.
SB.3052.1.2016


Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

www.golina.pl


Dotyczy: „Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 2 000 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów"

    Zamawiający, w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm):     

Treść zapytania:
„... w nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na udzielenie i obsługę kredytu złotowego w wysokości 2 000 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów, zwraca się z pilną prośbą o udostępnienie n/w dokumentów:
- uchwała o zaciągnięciu kredytu;
- opinia RIO z wykonania budżetu za 2015 r."

Odpowiedź:
Zamawiający w poniższych załącznikach, przekazuje:
1)    Uchwałę Nr XVI/80/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 21 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok ;
2)    opinię RIO z wykonania budżetu za 2015 r. ;