Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na aktualizację dokumentacji dot. oczyszczalni ścieków

Golina: Aktualizacja dokumentacji przebudowy i rozbudowy
biologicznej oczyszczalni ścieków w Golinie
Numer ogłoszenia: 103981 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, woj. wielkopolskie,
tel. 063 2418095 w. 50, 51, faks 63 241 80 95 wew. 232
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktualizacja dokumentacji przebudowy i rozbudowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Golinie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres obejmuje wykonanie: aktualizacji kosztorysu, wykonania nowych projektów płyt pokrywowych zbiorników, aktualizacji specyfikacji technicznej (usuniecie nazw własnych wyrobów
i numerów katalogowych urządzeń) oraz warunków przyłączenia do sieci energetycznej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu
Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b, uzasadnienie faktyczne: dokumentacja budowlana jest w rozumieniu ustawy Prawo autorskie - dziełem autorskim. Prawa autorskie podlegają ochronie. Jakakolwiek ingerencja w dzieło wymaga zgody autora lub powierzenia jemu dalszych prac projektowych. W opinii zamawiającego spełnione zostały przesłanki
do przeprowadzenia procedury i udzielenia zamówienia z wolnej ręki, z racji ochrony praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
  • EBG PROJEKT Marek Górny, ul. Szkolna 37, 62-571 Stare Miasto, woj. wielkopolskie.

BURMISTRZ GOLINY
Mirosław Durczyński