WYNIK: PIERWSZY I DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

I N F O R M A C J A

Burmistrz Goliny stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) przeprowadzonego w dniu 6 marca 2015 roku na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Golina położonych w mieście Golina  i miejscowości Radolina.

W dniu 06 marca 2015 r. o godz. 1000   w sali nr 13  Urzędu  Miejskiego  w Golinie odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Golina  oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działki:                                                              . - nr  249/6 o pow. 0,3090 ha , nr 249/8 o pow. 0,3144 ha, dla których  prowadzona jest księga wieczysta KN1N/00042369/4, nr  101/6 o pow. 0,1958 ha, 101/8 o pow. 0,0640 ha, 101/9 o pow. 0,5845 ha  dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1N/00060560/5, oraz odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Radolina ozn. jako działka 159/26 o pow. 0,0978 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1N/00047770/3.   

Do przetargu  na zbycie działek nr 101/6, 101/8, 101/9 położonych w mieście Golina przy    ul. Okólnej przystąpił jeden uczestnik, który spełnił  warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłacił wadium na nabycie działek w mieście Golina ozn. nr 101/6, 101/8  i 101/9. Do przetargu na zbycie działki nr 159/26 o pow. 0,0978 ha położonej w miejscowości Radolina przystąpił jeden uczestnik, który spełnił  warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłacił wadium na nabycie działki  w miejscowości Radolina ozn. nr 159/26.

Cena wywoławcza  działki nr 101/6  ustalona została na kwotę   58 150 zł.                                    
Cena wywoławcza  działki nr 101/8  ustalona została na kwotę   19 010 zł.                                 
Cena wywoławcza  działki nr 101/9  ustalona została na kwotę   18 510 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu (licytacji)  nabywcą działki 101/6, 101/8, 101/9    położonej w mieście Golina przy ulicy Okólnej został Pan Włodzimierz Konat,  który  zaoferował za działkę nr 101/6  kwotę  netto 58 730  zł słownie pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych, za działkę 101/8 kwotę netto 19 200 zł słownie dziewiętnaście tysięcy dwieście  złotych, za dz. nr 101/9 kwotę  18 690  zł  słownie osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt  złotych .                                                                                              

Cena wywoławcza działki nr 159/26 ustalona została na  kwotę  22 000 zł .

W wyniku przeprowadzonego przetargu (licytacji)  nabywcą działki 159/26   położonej w miejscowości Radolina zostali Państwo Magdalena i Krystian Zaremba,  którzy  zaoferowali za działkę nr 159/26  kwotę 22 220  zł słownie dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia złotych.

Dla działek nr 249/6, 249/8 położonych  w mieście Golina przy ulicy Leśnej  przetarg  uważa się za zakończony wynikiem negatywnym-  nikt nie przystąpił do przetargu ustnego nieograniczonego.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1 i na stronie internetowej www.golina.pl  na okres 7 dni.

 

Golina 09  marca 2015 roku                                                                 Mirosław Durczyński