Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych dz. nr 137 o 136/6 we wsi Golina-Kolonia oraz Przyjma-Adamów dz. Nr 323 i 22

Golina: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych dz. nr 137 i 136/6 we wsi Golina Kolonia oraz drogi Przyjma -Adamów dz. Nr 323 i 22
Numer ogłoszenia:  97641- 2015; data zamieszczenia: 01.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, woj. Wielkopolskie, tel. (63)241 80 95, faks (63)241 80 95.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 137, 136/6 we wsi Golina Kolonia oraz drogi Przyjma -Adamów dz. Nr 323 i 22.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 137, 136/6 we wsi Golina Kolonia. o długości 0,340 km oraz drogi Przyjma -Adamów dz. Nr 323 i 22 o dl.0,425km.
 W ramach przebudowy drogi będą wykonywane między innymi następujące roboty: - roboty ziemne, - wykonanie poboczy, -wykonanie nawierzchni - warstwa dolna i górna z tłucznia kamiennego, - nawierzchnia z betonu asfaltowego  o grubości 4cm.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających -wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, zostaną udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowe

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres wykonania 60 dni od podpisania umowy..

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM -  Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4.000 zł.

III.2) ZALICZKI

Nie przewiduje się udzielania zaliczek.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dołączy oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a )Wykonawca dołączy oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. b) ) Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. dotyczących wykonawstwa robót drogowych tożsamych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej równej 100.000 zł. brutto każda. Na potwierdzenie Wykonawca składa wykaz robót budowlanych, którego wzór stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ - Doświadczenie wykonawcy wraz z załączeniem poświadczeń, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dołączy oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Wykonawca dołączy oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. b) Wykonawca dołączy informację dotyczącą osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga aby w realizacji przedmiotu zamówienia uczestniczyła (co najmniej), 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane wymagane w specjalności drogowej (Załącznik Nr 7). c) Wykonawca dołączy informację dotyczącą osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy wraz podaniem numeru uprawnień (Załącznik Nr 6)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dołączy oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3) 2. Kosztorys ofertowy obejmujący pełny zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej (Załącznik Nr 9)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane klęskami żywiołowymi i warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 2) zmiany spowodowane warunkami terenowymi w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 3) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 4) konieczność wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, 5) zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 6) zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także w siwz, również będzie wymagała zaakceptowania przez zamawiającego, 7) zmiany dot. wykonania robót wynikających ze zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, 8) zmiana obowiązującej stawki VAT. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wwwgolina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Golina ul. Nowa 1 62-590 Golina pokój 3.4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: .17.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Gmina Golina, ul. Nowa1 62-590 Golina, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Załączniki:

SIWZ

Golina-Kolonia:

- ogólna charakterystyka

- plan sytuacyjny 

- przedmiar

- przekroje konstrukcyjne

- SST

Przyjma:

- ogólna charakterystyka

- plan sytuacyjny 

- przedmiar