Pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 poz. 518) w zw. z  Uchwały  Nr XXVII/108/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 czerwca 2012 roku i na podstawie  wykazu stanowiącego załącznik  Nr 1 do Zarządzenia nr 11/2015 Burmistrza Goliny z dnia 02 marca 2015 roku

BURMISTRZ GOLINY

ogłasza, że w dniu  03 lipca  2015 roku o godz. 900 w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Golinie  przy ulicy Nowej 1  odbędzie się pierwszy  przetarg  ustny ograniczony  dla rolników gminy Golina  na dzierżawę gruntów  rolnych będących własnością Gminy Golina na czas oznaczony od 01 sierpnia 2015 roku do 30 września 2020 roku.   

Do przetargu wystawia się:

 

    

Położenie,  Nr działki                i jej całkowita powierzchnia  i Nr KW

Cel dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat za czynsz

Stawka wywoławcza czynszu

Wadium w złotych

I. Spławie

1. 617 o pow. 0,93 ha w tym RV-0,5700 ha,RVI-0,3600ha
KN1N/00077387/0

Uprawy polowe

30.09.2016 r.

30.09.2017 r.

30.09.2018 r.

30.09.2019 r.

30.09.2020 r.

280,00 zł

28, 00 zł

 

2.619 o pow. 0,70 ha w tym RV- 0,4100 ha, RVI-0,2900 ha KN1N/00077387/0

Uprawy polowe

30.09.2016 r.

30.09.2017 r.

30.09.2018 r.

30.09.2019 r.

30.09.2020 r.

210,00 zł

21,00 zł

 

3.387/1 o pow. 0,30 haw tym RV-0,2400 ha , Ps0,0600 ha KN1N/00063547/9

Uprawy polowe

30.09.2016 r.

30.09.2017 r.

30.09.2018 r.

30.09.2019 r.

30.09.2020 r.

90,00 zł

9,00 zł

 

4. 658 o pow. 0,25 ha w tym RV- 0,1400 ha , RVI-0,1100 ha             KW 48556 i 681 o pow. 0,06 ha w tym RVI-0,0600 ha

Uprawy polowe

30.09.2016 r.

30.09.2017 r.

30.09.2018 r.

30.09.2019 r.

30.09.2020 r.

90,00 zł

9,00 zł

II. Golina-Kolonia

1. 195  o pow. 0,43 ha w tym ŁV-0,0300 ha ŁVI-0,3400 ha,                     N- 0,06ha      KW  46561

Uprawy polowe

30.09.2016 r.

30.09.2017 r.

30.09.2018 r.

30.09.2019 r.

30.09.2020 r.

129,00 zł

13.00 zł

 

 

III. Miasto Golina

1. nr 213/2 o pow. 1,1442 ha  w tym RV-0,2739ha, RVI-0,8613ha, W-0,0090ha KW KN1N/00063187/7

 

Uprawy polowe

 

30.09.2016 r.

30.09.2017 r.

30.09.2018 r.

30.09.2019 r.

30.09.2020 r.

270,00 zł

27,00 zł

2. nr 215/2 o pow. 0,5193 ha w tym RV-0,1296ha, RVI-0,3865ha, W-0,0032ha KW KN1N/00063187/7

Uprawy polowe

30.09.2016 r.

30.09.2017 r.

30.09.2018 r.

30.09.2019 r.

30.09.2020 r.

153,00 zł

15,00 zł

3. nr 222/2 o pow. 1,1508 ha w tym RV-0,2833ha, RVI-0,8594ha, W-0,0081 ha KW KN1N/00042369/4

 

Uprawy polowe

30.09.2016 r.

30.09.2017 r.

30.09.2018 r.

30.09.2019 r.

30.09.2020 r.

345,00 zł

34,00 zł

4. nr 190 o pow. 0,7747 ha  w tym RV-0,3551 ha, RVI-0,4132ha,   W-,0064ha                      KW KN1N/00042369/4

Uprawy polowe

30.09.2016 r.

30.09.2017 r.

30.09.2018 r.

30.09.2019 r.

30.09.2020 r.

 

       231,00 zł

 

23,00 zł

 

 

 

 

Celem dzierżawy nieruchomości jest utrzymanie odpowiedniej kultury gruntów rolnych, przez co rozumie się bieżące wykonywanie niezbędnych prac agrotechnicznych zgodnych z racjonalną produkcją rolną. Ponadto dzierżawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do przywrócenia rolniczego użytkowania całej działce, w tym do usunięcia drzew  i krzewów  w wieku do 10 lat. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone  są jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej wobec tego  Gmina Golina  zastrzega sobie prawo wypowiedzenia

umowy za 3- miesięcznym okresem wypowiedzenia, w przypadku realizacji inwestycji publicznych lub zamieszczenia działek w wykazie do zbycia.   

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-          złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu,

-          złożenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego na terenie miasta, gminy Golina

do dnia 26 czerwca 2015 r., godz. 15.30 w Kancelarii  Urzędu Miejskiego w Golinie przy ul. Nowej 1.

Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają w/w warunki przetargowe i  wywiesi  w dniu 29 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie , na tablicy ogłoszeń na porterze.

       Osoba zakwalifikowana do udziału w przetargu, zobowiązana jest do wpłacenia   wadium w Kasie tut. Urzędu  lub na   konto  Urzędu Miejskiego w Golinie Nr  79 8530 0000 0700 0619 2000 0224  w BS Konin O/ Golina  najpóźniej do dnia 01 lipca 2015 r. z dopiskiem: wadium na dzierżawę działki nr ...., położonej w  ................... Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Golinie.

 

Dowód wpłaty wadium   należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

 

Z osobą, która wygrała przetarg, zostanie zawarta umowa dzierżawy.

Osobie, która przetarg wygrała, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym oferentom po zamknięciu przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie i nie później niż przed upływem 3 dni  na wskazane konto. Wadium podlega przepadkowi  na rzecz Gminy w przypadku uchylenia się ustalonego nabywcy nieruchomości od zawarcia umowy dzierżawy.

 

Burmistrz Goliny może  odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Golinie  ul. Nowa 1 w pokoju nr 2 lub telefonicznie 63 241-80-95 w. 242

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

 

          Burmistrz Goliny

       /-/ Mirosław Durczyński