PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Działając na podstawie §3 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014  roku  poz. 1490)

 

BURMISTRZ  GOLINY

ogłasza

PIERWSZY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej  własnością Gminy Golina położonej w mieście  Golina.

 

 

Położenie
Miasto Golina ul. Łąkowa
 Oznaczenia geodezyjne
 0001-Golina jedn. ewid. -301001_4 Golina-Miasto, działka:  nr  1288/34 o pow. 0,0536 ha   księga wieczysta  KN1N/00041444/7  - właściciel Gmina Golina.
 Opis nieruchomości  Nieruchomość położona w sąsiedztwie parku oraz  zabudowy mieszkaniowej ,  budynku byłej gorzelni  i  obiektu handlowego sieci Biedronka . W skład nieruchomości wchodzi  działka   z regularnym przebiegiem  granic, położona na terenie płaskim oraz dwa  budynki: - budynek  magazynowym o powierzchni zabudowanej 74,41m2 oraz budynek tzw. portierni o powierzchni użytkowej 8,82 m2. Obydwa budynki  od wielu lat nieużytkowane,  w złym stanie technicznym oraz o znacznym zużyciu funkcjonalno - użytkowym.  Przyległy obszar uzbrojony jest w sieć kanalizacyjną, wodociągową,  elektroenergetyczną.                               
 Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
 

Dla danej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z  mapą Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Goliny , która została zatwierdzona  Uchwałą nr XXVI/98/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30  maja 2012 roku obszar oznaczono jako:. „Tereny posiadające zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej, przeznaczenie dotychczasowe lub ustalone z  decyzji o wzizt lub  o przeznaczeniu ustalonym M.P.Z.P .”

 

Cena wywoławcza

dla  działki
 

26 680zł  ( słownie dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych )

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

 Wadium
 2 700 zł( słownie dwa tysiące siedemset złotych)

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  27 listopada 2015 roku   o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie,  w sali  nr 13.                                                                              

Cena nieruchomości  płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :  

- dowodu wpłaty wadium                                                                                                                            

 - dowodu tożsamości         

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium  w wysokości 2 700 zł  należy wnieść  na rachunek  Urzędu  Miejskiego w Golinie   Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0224 w BS Konin o/Golina w terminie do dnia 24 listopada 2015 roku z dopiskiem „wadium na działkę nr 1288/34 położoną w  mieście Golina.             
  • Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Golinie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.                                                                                                                                              

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargu.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych. 

 

Burmistrz Goliny może  odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Golina za wady ukryte nieruchomości wystawionych do przetargu. 

 Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela się w  pokoju nr 2 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie przy ulicy Nowej 1 lub  w godz. 8.00 - 15.00 lub telefonicznie pod numerem 63 241-80-95 w 242. 

 

 

 

Mirosław Durczyński