PIERWSZY I DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Działając na podstawie §3 ust.1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2004 roku nr 207 poz. 2108)

 

BURMISTRZ  GOLINY

ogłasza

PIERWSZY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Golina  położonych w mieście  Golina

oraz  

DRUGI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej  będącej własnością Gminy Golina  położonej  w miejscowości  Radolina.  

 

Położenie

 Miasto Golina ul. Okólna

1.  Oznaczenia geodezyjne

0001-Golina jedn. ewid. -301001_4 Golina-Miasto, działka:  nr  101/6 o pow. 0,1958 ha   księga wieczysta  KN1N/00060560/5  - właściciel Gmina Golina.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, obecnie nieużytkowana rolniczo  położona jest w skrajnej strefie miasta – Osiedla Zachód, w sąsiedztwie  mieszkaniowej  zabudowy jednorodzinnej,   w granicach obszaru użytkowanego dotychczas na cele rolne (uprawy polowe) obecnie w części obejmującego teren powstającego zespołu mieszkaniowego z zabudową jednorodzinną. Południowa granica nieruchomości bezpośrednio przylega do drogi publicznej   o charakterze lokalnym - ul.Okólna (droga o nawierzchni bitumiczne, wyposażona w uzbrojenie sieci infrastruktury technicznej-elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.)

Warunki geofizyczne  z uwagi na niewielką szerokość  działek ewidencyjnych (średnio ok. 13m) uniemożliwiają jej samodzielne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem (użytkowanie nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem wymaga połączenia sprzedawanych gruntów w jeden kompleks    z przyległymi nieruchomościami).

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla działki gruntu nr 101/6 obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Golina dla obszarów w miejscowościach Kraśnica, Węglew, Sługocinek, Przyjma, Spławie, Myślibórz i w mieście Golinie, zatwierdzony Uchwałą Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 08-02-2007r. (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego Nr 42 poz. 1052 z dn. 28-03-2007r.).

Zgodnie z jego treścią  działka  gruntu nr ewid. 101/6, w jej części przylegającej do ul. Okólnej obowiązuje zapis przeznaczenia jako - tereny zabudowy usługowej lub mieszkaniowej (4 U,MN), natomiast dla pozostałej jej części przeznaczenie zostało opisane jako - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (69MN).

 

Cena wywoławcza

dla  działki

58 150 zł ( słownie pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych)

 Do ceny zostanie doliczony podatek VAT wobec obowiązującej stawki na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

 

Wadium

5 800 zł( słownie pięć tysięcy osiemset złotych)

2.  Oznaczenia geodezyjne

0001-Golina jedn. ewid. -301001_4 Golina-Miasto, działka:  nr  101/8 o pow. 0,0640 ha  księga wieczysta  KN1N/00060560/5  - właściciel Gmina Golina

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest w skrajnej strefie miasta – Osiedla Zachód, w sąsiedztwie  mieszkaniowej  zabudowy jednorodzinnej,  w granicach

obszaru użytkowanego dotychczas na cele rolne (uprawy polowe) obecnie w części obejmującego teren powstającego zespołu mieszkaniowego  z zabudową jednorodzinną dojazd  do działki  gruntu poprzez projektowaną   drogę  lokalna.

Warunki geofizyczne  z uwagi na niewielką szerokość  działek ewidencyjnych (średnio ok. 13m) uniemożliwiają jej samodzielne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem (użytkowanie nieruchomości zgodnie  z przeznaczeniem wymaga połączenia zbywanego gruntów w jeden kompleks   z przyległymi nieruchomościami).

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla  działki gruntu nr 101/8 obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Golina dla obszarów w miejscowościach Kraśnica, Węglew, Sługocinek, Przyjma, Spławie, Myślibórz i w mieście Golinie, zatwierdzony Uchwałą Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 08-02-2007r. (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego Nr 42 poz. 1052 z dn. 28-03-2007 r.).

Zgodnie z jego treścią działka gruntowa nr ewid. 101/8 , położona jest w części w granicach terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (68MN) oraz w części na obszarze terenów ogrodów  (3 ZO).

Cena wywoławcza

dla  działki

19 010 zł ( słownie dziewiętnaście tysięcy dziesięć złotych)

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT wobec obowiązującej stawki na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U.z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

 

Wadium

1 900 zł ( słownie jeden tysiąc dziewięćset złotych )

3.  Oznaczenia geodezyjne

0001-Golina jedn. ewid. -301001_4 Golina-Miasto, działka:  nr  101/9 o pow. 0,5845  ha  księga wieczysta  KN1N/00060560/5  - właściciel Gmina Golina

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana  położona jest w skrajnej strefie miasta – Osiedla Zachód, w sąsiedztwie  mieszkaniowej  zabudowy jednorodzinnej, w granicach obszaru użytkowanego  na cele rolne (uprawy polowe).

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla południowej części działki ewid. nr 101/9, także wg ww. planu miejscowego, obowiązuje zapis przeznaczenia, jako – teren pól uprawnych, łąk pastwisk, sadów, upraw szklarniowych (14R). Z kolei środkowa część tej działki gruntu położona jest w granicach obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Golina, zatwierdzony Uchwałą nr XXVIII/143/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 11-12-2008r. (Dz.Urz. Województwa WielkopolskiegoNr 4 poz. 64 z dn. 21-01-2009r.), w którym dla ww. gruntu zapisano jego przeznaczenie jako teren rolniczy (R); zgodnie z częścią graficzną tego planu miejscowego, przez teren ww. gruntu przebiega linia przesyłowa naziemna najwyższych napięć, dla której został utworzony pas technologiczny; dopuszczono w tym obszarze lokalizację linii 400kV zakazując lokalizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem prawa do lokalizacji słupów elektroenergetycznych oraz zakaz sadzenia wysokiej roślinności w odległości do 32,0 m od osi linii.

Pozostała część dz. ewid. nr 101/9, położona po północnej stronie pasa technologicznego linii 400kV, nie posiada obowiązującego planu miejscowego, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Golina (zatwierdzonym uchwalona Uchwałą Nr XXVI/98/2012 Rady Miejskiej  w Golinie z dnia 30 maja 2012 r) przewidziano kierunek jej zagospodarowania, jako: tereny o produkcji rolniczej.

 

 

Cena wywoławcza

dla  działki

18 510 zł (słownie osiemnaście tysięcy pięćset dziesięć złotych)

Ceny   nieruchomości ww. jest zwolniona z  podatku  VAT  na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku  od towarów i usług              (Dz. U.z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

 

Wadium

1800 zł (słownie jeden tysiąc osiemset  złotych)

 

 Położenie

 Miasto Golina ul. Leśna

1.Oznaczenia geodezyjne

0001-Golina jedn. ewid. -301001_4 Golina-Miasto, działka:  nr  249/6 o pow. 0,3090  ha księga wieczysta  KN1N/00042369/4  - właściciel Gmina Golina

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana obecnie nieużytkowana, stanowi odłogowany teren upraw polowych, położona jest w północno-wschodniej części miasta Golina, na obszarze terenów użytkowanych dotychczas rolniczo, w sąsiedztwie osiedla z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową   z dala od obiektów handlowych. Dojazd   do zbywanej nieruchomości śródpolną drogą gruntową łączącą się z ul. Piaskową .

Warunki geofizyczne i geotechniczne gruntu umożliwiają użytkowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem w jednym kompleksie z przyległymi nieruchomościami (działka wąska  o szer. ok 17m i wydłużonym kształcie).

 W południowej części działki gruntu przebiega wielotorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna o napięciu górnym 400kV.

Przeznaczenie   w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla północnej części działki 249/6  obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Golina dla obszarów  w mieście Golinie oraz w miejscowościach Węglew, Kawnice i Myślibórz, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie nr XXIV/120/2008 z dnia 4 września 2008r. Zgodnie z jego treścią północna część  działki gruntu położona jest w zdecydowanej większości w granicach terenu oznaczonego  symbolami „26MN”  jako „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W skrajnej, północnej części nieruchomości, niewielki jej fragment, zgodnie z ww. planem miejscowym, znajduje się w granicach terenu oznaczonego symbolem 3R (jako  tereny rolnicze) oraz 1 KD-D (jako teren dróg publicznych – droga dojazdowa). Dla pozostałej części  obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla inwestycji celu publicznego  w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Golina, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie nr XXVIII/143/2008 z dnia 11 grudnia 2008r. (Dz. U. Woj. Wielk. nr 4, poz. 64 z dnia 21-01-2009r). Zgodnie z jego treścią, południowa część  działki gruntu zlokalizowana jest w granicach terenu oznaczonego symbolem „R” z opisem przeznaczenia, jako „Tereny rolnicze”.

.

Cena wywoławcza

dla  działki

50 040 ,- zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy  czterdzieści   złotych) –

Do ceny zostanie doliczony  podatek VAT wobec obowiązującej stawki na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz.1054 z późn. zm.).

 

Wadium

5 000 zł ( słownie pięć tysięcy złotych)

1.Oznaczenia geodezyjne

0001-Golina jedn. ewid. -301001_4 Golina-Miasto, działka:  nr  249/8 o pow. 0,3144 ha księga wieczysta  KN1N/00042369/4  - właściciel Gmina Golina

 

Opis nieruchomości

 Nieruchomość  położona jest w północno – wschodniej części miasta Golina, na obszarze terenów użytkowanych dotychczas rolniczo, w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla  z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową, z dala od obiektów handlowych. Dojazd do wydzielonej części nieruchomości bezpośrednio z przyległej urządzonej ulicy osiedlowej– ul. Leśna.

Nnieruchomości jest niezabudowana, nieogrodzona, obecnie nieużytkowana, stanowi odłogowany teren upraw polowych. Obszar przyległego osiedla mieszkaniowego uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Warunki geofizyczne  i geotechniczne gruntu umożliwiają użytkowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem w jednym kompleksie z przyległymi nieruchomościami (działka wąska o szer. ok 17m i wydłużonym kształcie). W sąsiedztwie południowej granicy nieruchomości przebiega podziemna sieć gazowa, a w północnej części wydzielonej działki gruntu przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15kV.

Przeznaczenie   w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla działki 249/8 obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Golina dla obszarów w mieście Golinie oraz   w miejscowościach Węglew, Kawnice i Myślibórz zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie nr XXIV/120/2008 z dnia 4 września 2008r. (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego nr 177, poz. 2951 z dnia  24 października 2008r.). Zgodnie z jego treścią,  część nieruchomości zlokalizowana jest  w granicach terenu oznaczonego symbolami 5MN z opisem przeznaczenia jako „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. W północnej części działki wzdłuż  przebiega napowietrzna linia elektroenergetycznej  wyznaczono w planie pas technologiczny   o szerokości 5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu.

Cena wywoławcza

dla  działki

77 400,-zł ( słownie siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych)

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT wobec obowiązującej stawki na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

 

Wadium

7 700 zł (słownie siedem tysięcy siedemset złotych)

 

1.       Położenie

 Radolina

2.     Oznaczenia geodezyjne

0016-Radolina jedn. ewid. -301001_5 Golina-obszar wiejski,  działka  nr 159/26 o pow. 0, 0978 ha KW KN1N/00047770/3 – właściciel Gmina Golina

3.     Dodatkowe informacje

Pierwszy przetarg na ww. nieruchomość odbył się 06 listopad 2104 roku   i zakończył się wynikiem negatywnym.

4.     Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w centralnej strefie wsi Radolina w bliskim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej  nr 467, w odległości ok. 2 km od węzła autostrady A2 w miejscowości Sługocin,  w bezpośrednim sąsiedztwie zwartej zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej, obiektów handlowych oraz w niedalekim sąsiedztwie parku i zabudowań szkolnych. Działka od strony północno-wschodniej przylega do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Nieruchomość nieużytkowana, niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, chwastami  w części  samosiewkami drzew i krzewów. Kształt działki prostokątny o szerokości frontu ponad 25 m i długości około 37 m, teren płaski. Nieruchomość  położona na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową  i energetyczną z możliwością  przyłączenia.  

5.Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla działki  brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego: zgodnie       z mapą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, które zostało zatwierdzone Uchwała nr XXVII/139/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2004 roku obszar oznaczono w znacznej części, jako: „Tereny posiadający zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej, przeznaczenie dotychczasowe lub ustalone z decyzji o wzizt lub o przeznaczeniu ustalonym  w M.P.Z.P”

 

6.Cena nieruchomości

22 000, - zł (słownie zł: dwadzieścia dwa tysiące  złotych)

Ceny   nieruchomości ww. jest zwolniona z  podatku  VAT  na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy w zw. z art. 2  pkt. 33 z dnia 11 marca 2004 roku o podatku  od towarów i usług  (Dz. U.z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

 

   7.Wadium

2 200 zł

 

 

 

PZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  06 marca 2015 roku   o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie,  w sali  nr 13.                                                   

Przetarg przeprowadza się na każdą działkę oddzielnie.

Cena nieruchomości  płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

-dowodu wpłaty wadium                                                                                                        

- dowodu tożsamości         

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

  • Wadium - na każdą działkę oddzielnie z dopiskiem : „wadium na działkę nr ...... położoną w  ...... „ - należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek  Urzędu  Miejskiego w Golinie   Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0224 w BS Konin o/Golina w terminie do dnia 02 marca  2015 roku.             
  •   Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Golinie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.                                                                                                                            

 Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych. 

 

Burmistrz Goliny może  odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Golina za wady ukryte nieruchomości wystawionych do przetargu. 

 Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela się w  pokoju nr 2 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie przy ulicy Nowej 1 lub  w godz. 8.00 - 15.00 lub telefonicznie pod numerem 63 2418095 w 242.