Odpowiedzi na pytania: Budowa hali widowiskowo-sportowej o kubaturze 20 269,51 m3 i powierzchni użytkowej 2 351,05 m2 w miejscowości Golina - ETAP I

 

Znak sprawy: ZP271.02.2015 r.

Golina, dnia 04.08.2015r.         

                                                                                          

    Dotyczy  : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa hali widowiskowo-sportowej o kubaturze -20 269,51 m3 i powierzchni użytkowej - 2 351,05m2 w  Golinie  - ETAP I.

                       

            Odpowiedzi i wyjaśnienia do zapytań z dnia 31.07.2015 dotyczące ogłoszenia o zamówienie nr ZP271.02.2015

 Pytanie 

W Projekcie Budowlanym Zamiennym architektury znajdują się odniesienia do projektu podstawowego.
W Projekcie Budowlanym Zamiennym konstrukcji znajduje się zapis:
"W niniejszym opracowaniu zawarto opis elementów nowo projektowanych bądź elementów podlegających zmianom. Pozycje obliczeniowe, które nie zostały zawarte na załączonych rysunkach wykonać zgodnie z pierwotną wersją dokumentacji z uwzględnieniem zmian opisanych w opracowaniu.
Szczegółowy opis wszystkich pozycji obliczeniowych został przedstawiony w poniższych obliczeniach statycznych oraz pierwotnej dokumentacji budowlanej. Główne założenia projektowe nie uległy modyfikacjom."
W związku z powyższym wnosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji o projekt podstawowy / pierwotną wersję dokumentacji projektowej, ponieważ w projektach zamiennych brak jest wielu kluczowych informacji (m.in. projektu konstrukcji stalowej dachu, projektu zagospodarowania terenu, projektu chodników, dróg i parkingów), co uniemożliwia prawidłowe obliczenie ceny oferty.

Odpowiedź             

Zamieszczamy projekt  architektury i projekt konstrukcji  opracowany w wersji  pierwotnej .

Chodniki, drogi parkingi zostały przedmiarowane wg planu zagospodarowania terenu - projekt zamienny  z uwzględnieniem, że jest to pierwszy etap budowy tylko hala bez boisk zewnętrznych (roboty obejmują teren 2,5m od ściany wschodniej hali).   Proszę wycenić  zgodnie z przedmiarem. 

 

Pytanie 

Prosimy o informację, czy budowa zewnętrznych obiektów sportowych (boisko, bieżnia, skocznia w dal) wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź           

Nie wchodzi w zakres  zamówienia.

 

Pytanie

W jakiej formie należy dołączyć do oferty kosztorysy?

Odpowiedź                                                                                                                                                             

Do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe ( skrócone) w formie  papierowej .

 

Golina, dnia 10.08.2015r.

Pytanie

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada limit płatności na rok 2016 na sfinansowanie inwestycji , jeśli tak to prosimy o podanie w celu dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do możliwości płatniczych Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający na sfinansowanie inwestycji przeznacza w roku 2016- 60% kosztów inwestycji, a w roku 2017 - 40%  .   

 

Pytanie

Jeżeli w danym roku zostaną zrealizowane roboty o wartości przewyższającej zabezpieczone środki na ten rok, to czy Zamawiający zapłaci nadwyżkę ponad limit danego roku.

Odpowiedź

Należy roboty zaplanować zgodnie z  przeznaczonymi środkami  na dany rok.

 

Golina, dnia 10.08.2015r. 

Pytanie

1. Prosimy o doprecyzowanie wyposażenia jakie należy będzie dostarczyć, ponieważ określenia w kosztorysach jak siatkówka centralna, siatkówka treningowa, piłka ręczna, tenis ziemny itp. Są zbyt ogólne, czy chodzi wyłącznie o bramki i siatki czy inny sprzęt sportowy.

Odpowiedź  Zgodnie z przedmiarem i opisem wyposażenia hali w urządzenia sportowe (architektura wnętrza) załącznik  nr 1

 

Pytanie

2.Prosimy o doprecyzowanie czy należy przestawić Państwu do oferty kosztorysy w formie szczegółowej czy uproszczonej.

Odpowiedź     

Do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe (skrócone) formie  papierowej.                                                                                                                                                                                           

 

Pytanie

 3.Prosimy o zamieszczenie opisów do projektu podstawowego.      

Odpowiedź

Opisy do projektów podstawowych zamieszczono jako załącznik nr 2

 

Pytanie

4.Prosimy o zamieszczenie kopi pozwolenia na budowę

Odpowiedź

Kopie pozwolenia na budowę zamieszczono jako załącznik nr 3 .

 

Pytanie

5.Czy zamawiający wymaga aby wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu?

Odpowiedź

Nie

 

Pytanie

6.Czy zamawiający posiada scenariusz pożarowy stanowiący załącznik do projektu budowlanego oraz rysunek podziału budynku na strefy pożarowe?

Odpowiedź

Podział na strefy pożarowe oraz scenariusz pożarowy został opisany na stronie 20- 30  w projekcie zamiennym architektura. 

 

Pytanie

7.Prosimy o przedstawienie kompletnych projektów wykonawczych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 2 września 2005 w sprawie szczegółowej formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. Zamieszczona dokumentacja jest za mało szczegółowa i czytelna dla wykonania rzetelnej oferty ryczałtowej.  Zarazem chcielibyśmy zwrócić  uwagę również na brak projektów instalacji monitoringu, RTV, alarmowej i dzwonkowej, okablowania strukturalnego, instalacji  odgromowych i wyrównawczych, a instalacje te wymagane są w przedmiocie umowy.

Odpowiedź

Projekty wykonawcze instalacji elektrycznych (jako załącznik 4) i sanitarnych  (jako załącznik 5)

Instalacje niskoprpądowe wykonać zgodnie z przedmiarem i załączonym projektem wykonawczym - instalacje elektryczne niskoprądowe z dostosowaniem do projektu zamiennego - załącznik nr 6.

 

Golina, dnia 12.08.2015r. 

Pytanie 1

W paragrafie 9 wskazano, że: Do obowiązków Wykonawcy należy: między innymi., pkt. 22 "uzyskanie zaświadczeń właściwych organów warunkujących możliwość eksploatacji instalacji i przyłączy do sieci" Zdaniem Wykonawcy uzyskanie przytoczonych wyżej warunków jest rolą Projektanta, Inwestora. Prosimy o potwierdzenie iż-czy Inwestor dopełni lub przedstawi wymagane formalności ? pkt. 23 "uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń dotyczących drzew w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz poniesienia związanych z tym kosztów" Czy w zakresie przedmiotowego zadania występuje jakakolwiek wycinka drzew, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie odpowiedniej decyzji. Jednocześnie w PZT oraz z wizji lokalnej wynika iż przynajmniej 3 szt. drzew kolidują z placem manewrowym.

Odpowiedź

W paragrafie 9 jest mowa o uzyskaniu oświadczenia po wybudowaniu i podłączeniu. Wycinki drzew brak.

 

Pytanie 2

Czy Inwestor posiada dokumentację geotechniczną, do której jest odwołanie w Projekcie Zamiennym. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź

Inwestor posiada opracowaną dokumentację geotechniczną.  przekładamy jako załącznik nr 7.

 

Pytanie 3

W Projekcie Technicznym występuje sufit akustyczny oraz wygłuszenie ścian firmy Ecophone prosimy o określenie istotnych parametrów dla tego typu okładzin np: odporność na uderzenia, klasa pochłaniania dźwięku, klasa odporności na ogień.

Odpowiedź

Odporność na uderzenia 2A, niepalne klasa A2 o średniej emisji dymu, pochłaniania dźwięku w klasie A zgodnie EN ISO 11654.

 

Pytanie 4

Czy w przedmiotowym zadaniu występuje dostawa i montaż wyposażenia meblowego (szatnie itp.), jeżeli tak to prosimy o przekazanie zestawienia.

Odpowiedź

Nie

 

Pytanie 5

W imieniu Wykonawcy zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności z instytucją finansowa/bankiem dla zabezpieczenia kredytu. W związku z powyższym proszę o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na taką cesję. Jeśli zgoda taka jest czymś ograniczona to proszę również o podanie warunków przy których Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności.

Odpowiedź

W umowie - projekt został zamieszczony zapis w paragrafie 5 pkt 6 -„zakazuje się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy". Zamawiający podtrzymuje zamieszczony zapis.

 

Pytanie 6

Na terenie przyszłej inwestycji występuje budynek, który Inwestor przewidział do wyburzenia. Czy rozbiórka przewiduje również usuniecie ścian fundamentowych piwnic wraz z ławami.

Odpowiedź

Tak

 

Pytanie 7

Prosimy o określenie zakresu oraz ilości rozbiórek istniejących utwardzonych placów na terenie przyszłej inwestycji.

Odpowiedź

Rozbiórkę boiska o nawierzchni asfaltowej w ilości 850m2 należy rozebrać a gruz przewieść na plac składowy inwestora w Golinie.

Place utwardzone kostką rozbierze Inwestor.

 

Pytanie 8

W Projekcie Technicznym dotyczącym wentylacji występuje gruntowy wymiennik ciepła, prosimy o udostępnienie szczegółu przekroju prze wszystkie warstwy celem określenia głębokości posadowienia ww. wymiennika.

Odpowiedź

Gruntowy wymiennik ciepła jest rozwiązaniem systemowym. Przykrycie górnych rur wymiennika mysi wynosić minimum 1 metr.

 

Pytanie 9

Wobec nieprecyzyjnego określenia typu i parametrów posadzki sportowej prosimy o bardziej szczegółowy opis techniczny wraz z przekrojem. Dodatkowo pytamy czy wykonawcy muszą do oferty załączyć wiarygodne dokumenty potwierdzające wymagane parametry oferowanej posadzki wraz z autoryzacją producenta/dostawcy ?

Odpowiedź

Posadzka powierzchniowo-elastyczna na podwójnych legarach (zgodnie z projektem) o nawierzchni odpornej na uszkodzenia mechaniczne posiadająca odpowiedni certyfikat zgodności, przystosowana do ogrzewania podłogowego.  Na etapie realizacji wymagana będzie aktualna  autoryzacja producenta w celu zapewnienia prawidłowej jakości montażu oraz zachowania gwarancji producenta systemu podłogi sportowej.

 

Golina, dnia 12.08.2015r.

Pytanie 1:

W niektórych pozycjach przedmiaru opis pozycji nie odpowiada podstawie wyceny (KNRowi). Przykładowo:

Poz. 10 Przedmiar robót Wewnętrzna instalacja wod-kan brzmi:

KNR 215-01-23-05-20

„Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy nominalnej: 50 mm - rurociągi z PE"

Natomiast KNR 215-01-23-05 to:

„Pompa ręczna skrzydełkowa poczwórnego działania nr 6 Ø50"

 

Prosimy o informację czy Wykonawca może zmienić pozycje klasyfikatora katalogowego (np. KNRy, KNNRy)  z zachowaniem opisu pozycji przedmiaru.

Odpowiedź

"W przedmiarze oprócz tabel i kolumn KNR-ów podano również wydawnictwo (dla przywoływanego punktu 10. - jest to wydawnictwo Wacetob). Tabele dla różnych wydawnictw nie są jednolite, dlatego proszę zwrócić uwagę na podane wydawnictwo. Oferent ma przygotować ofertę według załączonego przedmiaru. Jednakże z racji, że Zamawiający wymaga załączonych kosztorysów uproszczonych, można zastosować swoje klasyfikatory katalogowe zachowując opis pozycji przedmiarowej i jej ilość oraz jednostkę miary."

 

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie następujących rozbieżności między Przedmiarem, Projektem budowlanych a STWIOR. W Opisie Technicznym Projektu Budowlanego w części dot. instalacji sanitarnych str. 36, 37 i 48 mowa jest o kaskadzie kotłów kondensacyjnych Viessmann Vitodens 200-W 2x125 kW. Podobnie w Przedmiarze Technologia kotłowni gazowej w pozycji 1. Tymczasem w STWIOR części sanitarnej na str. 28 - kotły wodne typu Vitoplex-100 Q=170 kW, a na str. 29 i 36 dwa kotły wodne typu Vitoplex 100 o mocy 225 kW. Podobne rozbieżności występują z regulacją pracy kotłów.

Prosimy o informację jakie kotły oraz jakie regulatory należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

"Obowiązują zapisy zawarte w opisie technicznym projektu budowlanego. Należy  uwzględnić urządzenia opisane w projekcie budowlanym lub równoważne . Decyzję o zatwierdzeniu urządzeń równoważnych podejmuje projektant w uzgodnieniu z Inwestorem"

 

Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie następujących rozbieżności między Przedmiarem, Projektem budowlanych a STWIOR. W Opisie Technicznym Projektu Budowlanego w części dot. instalacji sanitarnych str. 48 występuje komin dwuścienny z izolacją stalowy Jeremias Ø250 mm, h=10 m. W Przedmiarze Technologia kotłowni gazowej w pozycji 71 - Komin stalowy dwupłaszczowy ze stali nierdzewnej o średnicy Dn200 H=8,0 m. Natomiast w STWIOR części sanitarnej na str. 28 - komin dwuścienny ze stali nierdzewnej Dn200 h=9,5 m. Prosimy o informację jaki komin należy przyjąć do wyceny.

 Odpowiedź

"Obowiązują zapisy zawarte w opisie technicznym projektu budowlanego. Należy    uwzględnić urządzenia opisane w projekcie budowlanym lub równoważne . Decyzję  o zatwierdzeniu urządzeń równoważnych podejmuje projektant w uzgodnieniu z Inwestorem"