ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

 

               I.              Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie, Plac Kazimierza Wielkiego 10, 62-590 Golina, tel. 63 241 80 71.

 

             II.               Przedmiot zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób w wymiarze 16 godzin miesięcznie. Beneficjentem specjalistycznych usług opiekuńczych jest dwoje dzieci w wieku 15 i 16 lat (1 rodzina), u których rozpoznano zespół łamliwego chromosomu x.

 

           III.               Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

Pedagog specjalny w wymiarze 4 godzin tygodniowo (16 godzin miesięcznie). Dwa dojazdy tygodniowo do miejscowości Kawnice. Świadczenie usług w zakresie rozwoju umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.

 

           IV.               Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Zakres usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) w szczególności: Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, treningów samoobsługi.

 

            V.               Termin realizacji zamówienia:

Od 1 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 

           VI.               Warunkiem zawarcia umowy będzie otrzymanie dotacji.

 

         VII.               Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pedagoga.

2. Posiadanie co najmniej półrocznego udokumentowanego stażu pracy w jednej z następujących placówek: - szpitalu psychiatrycznym - jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, - ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym, - zakładzie rehabilitacji.

3. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowalnych przez otoczenie zachowań,

- kształtowanie nawyków celowej aktywności,

- prowadzenie treningu zachowań społecznych.

 

        VIII.               Wymagana dokumentacja:

1. Oferta cenowa za wykonanie 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z uwzględnieniem kosztów dojazdu do miejscowości Kawnice.

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa w punkcie VII pkt 1 (kserokopie).

3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie). 4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt VII pkt 2 (kserokopie).

5. Dokument potwierdzający przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług (dokument niezbędny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.).

 

           IX.               Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.

3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

4. Nie dopuszcza się upustów cenowych do ceny brutto podanej w formularzu ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione w cenach jednostkowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie leżało to w interesie Zamawiającego.

6. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

7. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

8. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty ,stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę.

 

            X.               Sposób i termin złożenia oferty:

1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie, Pl. Kazimierza Wielkiego 10,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2018  r. do godz. 15.30, osobiście, pocztą, bądź przesyłką kurierską.

 3. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

 

           XI.               Ocena ofert i kryteria:

1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

3. Oferty będą oceniane na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.

4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę usługi.

5. Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego nie przysługuje odwołanie.

 


 

 

 

 

 

 

Załączniki: Formularz – OFERTA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Załącznik

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Golinie

Plac Kazimierza Wielkiego 10

62 - 590 Golina

 

OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

 Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Golina dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania składam ofertę następującej treści:

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia:

- zajęcia z pedagogiem specjalnym w wymiarze 4 godzin tygodniowo z uwzględnieniem dojazdu do miejscowości Kawnice za cenę brutto .............. zł za jedną godzinę świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, (słownie złotych:............................................................................................),

 

2. Nazwisko, imię, adres Wykonawcy ........................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

 

 

Golina, dnia ........................................

 .......................................................

 

( podpis oferenta )