Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Zp.271.15.2017

Golina, dnia 20-12-2017r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW"

ul. Gdańska 47

85-005 Bydgoszcz

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała największą liczbę punktów tj. 81,7zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.

Nazwa Firmy

Adres Wykonawcy

Punktacja za kryterium: cena łączna ubezpieczenia

Punktacja za kryterium: zaakceptowanie klauzul dodatkowych

Punktacja za kryterium: pozostałe kryteria oceny ofert

Łączna punktacja

1

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW"

Biuro Regionalne w Bydgoszczy

ul. Gdańska 47

85-005 Bydgoszcz

60

14,4

7,3

81,7

2

Uniqa TU S.A. Przedstawicielstwo Generalne w Szczecinie

 

al. Wojska Polskiego 47, 70-473 Szczecin

59,5

4,8

4,5

68,8

 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:

Concordia Polska TUW

Przedstawicielstwo w Koninie

ul. Kolska 6,

62-500 Konin

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała największą liczbę punktów tj. 71,50zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.

Nazwa Firmy

Adres Wykonawcy

Punktacja za kryterium: cena łączna ubezpieczenia

Punktacja za kryterium: zaakceptowanie klauzul dodatkowych

Zniżka za niską szkodowość

Łączna punktacja

1

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW"

Biuro Regionalne w Bydgoszczy

ul. Gdańska 47

85-005 Bydgoszcz

45,95

9

0

54,95

2

Concordia Polska TUW Przedstawicielstwo w Koninie

ul. Kolska 6, 62-500 Konin

60

11,5

0

71,5

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) PZP zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) PZP zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą, w zakresie poszczególnych zadań.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

  • wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
  • odrzucenia oferty wykonawcy;
  • wyboru najkorzystniejszej oferty;

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

  • niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
  • zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 Burmistrz Goliny

/-/ Mirosław Durczyński

____________________

Zamawiający