ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę specjalisty psychoterapii leczenia uzależnień dla osób z Gminy Golina w ramach realizacji Projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

 

„LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim 

 

  

PS.261.3.2017                                                                                   Golina, dnia 7.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na usługę specjalisty psychoterapii leczenia uzależnień dla osób z Gminy Golina w ramach realizacji Projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim – projekt realizowany przez Powiat Koniński Powiatowe Centrum Rodziny w Koninie w partnerstwie z Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Golinie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poddziałania 7.2.1 Usługi Społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

 

I. Informacje ogólne:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie  zwanym dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na usługę specjalisty psychoterapii leczenia uzależnień.

 

II. Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie

Plac Kazimierza Wielkiego 10

62-590 Golina

NIP: 665-22-76-760

Tel. 63 241 80 71

e-mail: mops_golina@poczta.onet.pl

 

III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego.

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalisty psychoterapii leczenia uzależnień.
 2. Zadania specjalisty psychoterapii leczenia uzależnień:
 • Prowadzenie grupowego lub indywidualnego wsparcia dla uczestników projektu zgodnie z ustalonymi potrzebami uczestników,
 • Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy terapeutycznej osobom/rodzinom z uzależnieniem,
 • Motywowanie do podjęcia leczenia stacjonarnego osób uzależnionych,
 • Wspomaganie osób uzależnionych do wychodzenia z uzależnienia,
 • Udzielanie osobom i rodzinom wsparcia oraz porad terapeutycznych,
 • Współpraca z asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym i innymi specjalistami w zakresie konsultacji rodzin biorących udział w projekcie,
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z osobami/rodzinami.

3. Realizacja usługi odbywać się będzie na terenie gminy Golina.

4.Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2017 r. – wrzesień 2018 r.

5. Zamawiający zaplanował łącznie 44 godziny wykonywania usługi w czasie realizacji zamówienia (20 godz. w 2017r. i 24 godzin w 2018r.). Ustalenie ilości godzin wykonywania usług w poszczególnych miesiącach dokona Zamawiający według potrzeb.

6. Usługa będzie wykonywana na podstawie umowy-zlecenia.

7. Dojazd do miejsca wykonywania zamówienia (w cenie oferty).

8. Miesięczne rozliczenie za wykonaną usługę.

9. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
    CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

Osoba wykonująca usługę specjalisty psychoterapii leczenia uzależnień powinna:

1. Posiadać uprawnienia do wykonywania usług specjalisty psychoterapii leczenia uzależnień.

2. Posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu usług specjalisty psychoterapii leczenia uzależnień.

3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełnych praw publicznych.

4. Nie być karaną za przestępstwa umyślne.

5. Posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę (wzór poszczególnych oświadczeń stanowi załącznik nr 2, 3, 4, 5 do zapytania ofertowego).

 

V. Kryteria oceny oferty, tryb oceny, sposób obliczenia ceny oferty:

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:

 • cena – waga 70%

 

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 1% = 1 pkt

 

                         Najniższa cena ofertowa brutto

Ocena oferty = ----------------------------------------------  x 70 pkt

                             Cena brutto oferty badanej

 

 • doświadczenie – 30%

 

Sposób liczenia wartości kryterium: 1% = 1 pkt

 

do2 lat – 0 pkt.

od 2 lat do 4 lat – 15 pkt.

powyżej 4 lat – 30 pkt.

Końcową ocenę stanowi suma punktów uzyskanych według wymienionych powyżej kryteriów.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferta powinna być przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na adres:

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie

   Plac Kazimierza Wielkiego 10

    62 – 590 Golina

    do dnia 21.04.2017 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu).

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na usługi specjalisty psychoterapii leczenia uzależnień”.

3. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej i faksem.

4. Oferty złożone po w/w terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane i podlegać będą odrzuceniu.

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

VII. Informacje na temat zakresu wykluczenia.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu – składający ofertę nie powinien posiadać powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Jeśli wykonawca będzie posiadał powyższe powiązania podlegał będzie wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający dokona oceny czy wykonawca posiada powiązania osobowe lub kapitałowe na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie przesunięcia terminu realizacji usługi w wypadku, gdyby nastąpiły opóźnienia związane z realizacją założeń projektowych, wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej.

 

IX. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim wg wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2. Cena w ofercie powinna być podana jako łączna cena brutto po przemnożeniu zaproponowanej ceny jednostkowej 1 godziny usługi z zaplanowaną łączną liczbą godzin wykonywania usługi w całym okresie realizacji umowy (tj. 44 godz.).

3. Do oferty wykonawca musi załączyć:

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

- oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)

- oświadczenie o niekaralności (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)

- oświadczenie o stanie zdrowia (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego)

 

X. Inne postanowienia.

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia ofert na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu na ten cel.

3. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonywania usługi podwykonawcom.

4. Termin związania oferty – 30 dni od daty terminu składania ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny na każdym etapie jej realizacji.

6. Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

XI. Podstawa przeprowadzenia zapytania ofertowego.

1. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.02.01-30-0014/15-00 - § 21

 

2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – rozdział 6.5.3. Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

XII. Załączniki do zapytania ofertowego.

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

3. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

4. Oświadczenie o stanie zdrowia  

5. Oświadczenie o niekaralności

 

 

Kierownik Zamawiającego

 

/-/ Danuta Kamińska

Kierownik MOPS w Golinie