WYBÓR OFERENTA: na usługę logopedy dla rodzin z Gminy Golina w ramach realizacji Projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

  

 

„LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim 

 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dotyczy: usługi logopedy dla rodzin z Gminy Golina w ramach realizacji Projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim – projekt realizowany przez Powiat Koniński Powiatowe Centrum Rodziny w Koninie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Golinie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poddziałania 7.2.1 Usługi Społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

 

I. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie

Plac Kazimierza Wielkiego 10

62-590 Golina

II. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego.

W dniu 1.03.2017 r. informację o zapytaniu ofertowym umieszczono na stronie internetowej zamawiającego http://golina.pl/bip.html, tj. ZAPYTANIE OFERTOWE: na usługę logopedy dla rodzin z Gminy Golina w ramach realizacji Projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Poza tym informację o wszczęciu postępowania zamieszczono w dniu 1.03.2017 r. w gablocie informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

III. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego.

Do dnia składania ofert, tj. do dnia 8.03.2017 r. do godziny 12.00 wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty – oferty w załączeniu.

Oferta nr 1 złożona w dniu 6.03.2017 r. godz. 11.30 przez Olgę Tarłowską,Rumin 32, 62-500 Konin.

Oferta nr 2 złożona w dniu 8.03.2017 r. godz. 9.00 przez Panią Anetę Szmytkiewicz, ul. Poprzeczna 8/21, 62-590 Golina.

IV. Informacje o spełnieniu warunku dotyczącego wykluczenia wykonawcy.

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę oświadczyli pisemnie w formie oświadczenia, że nie posiadają powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. W związku z powyższym wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

V. Informacją o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców.

1. Wykonawca Olga Tarłowska, Rumin 32, 62-500 Konin spełniła warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca Aneta Szmytkiewicz, ul. Poprzeczna 8/21, 62-590 Golinaspełniła warunki udziału w postępowaniu.

VI. Informację o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

Cena oferty: waga – 70%.

Doświadczenie: waga – 30%.

Nr oferty

Imię i nazwisko Wykonawcy

Cena/ Liczba punktów w kryterium „Cena”

Doświadczenie/ Liczba punktów w kryterium „Doświadczenie”

Łączna punktacja

1

Olga Tarłowska

15 200 zł /56 pkt

8 lat / 30 pkt

86

2

Aneta Szmytkiewicz

12 160 zł/70 pkt

18 lat / 30 pkt

100

 

VII. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.

W wyniku dokonanej przez zamawiającego w dniu 9.03.2017 r. analizy ofert w celu realizacji zamówienia na usługę logopedydla rodzin z Gminy Golina w ramach realizacji Projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim oraz w oparciu o warunki i kryteria określone w zapytaniu ofertowym, jak również przestrzegając zasady jawności, przejrzystości i równego traktowania potencjalnych oferentów, zamawiający dokonał wyboru wykonawcy:

Aneta Szmytkiewicz, ul. Poprzeczna 8/21, 62-590 Golina.

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu w związku z czym jego oferta nie podlega odrzuceniu. Poza tym oferta zdobyła 100 pkt na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert. Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym. Całkowita cena ofertowa zaproponowana przez Wykonawcę nie przekracza kwoty jaką zamawiający zabezpieczył w budżecie projektu.

VIII. Data sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego:

Golina, dnia 9.03.2017 r.

 

/-/ Danuta Kamińska

Kierownik MOPS w Golinie

………………………………………..

Podpis Kierownika Zamawiającego

 

Załączniki do protokołu:

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

2. Złożone oferty – szt. 2.

3. Karta oceny ofert.