Ogłoszenie o zamówieniu Zp.271.3.2017

                                                                                                                     

 

                                                                                                                          Golina, 21.04.2017

 

   Zp.271.3.2017

 

Zapytanie ofertowe

na wykonanie usługi:

pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Golina"

 

I.  Zamawiający:

Gmina Golina

ul. Nowa 1

62-590 Golina

www.golina.pl

golina@golina.pl

tel. (63) 241-80-95

NIP:   66522-76-783   REGON:  000528043

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z treścią art. 4 pkt 8)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. Poz. 2164) Prawo zamówień publicznych, wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.

 

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe Przygotowanie i Opracowanie Programu Rewitalizacji,  na który składać się będą następujące zadania:

 

1.Opracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego wraz z mapą, zdefiniowanie dotykających go problemów, a następnie wyznaczenie obszaru rewitalizacji:

Opracowanie Diagnozy we współpracy Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji z ekspertami zewnętrznymi i społecznością lokalną.

 

2. Badanie ankietowe (próba reprezentatywna min. 100 ankiet):

Badanie ankietowe mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie do diagnozy i do programu rewitalizacji.

 

3. Spotkania warsztatowe – 2 szt.:

Prowadzenie spotkań warsztatowych mających na celu zaangażowanie lokalnej społeczności i zapewnienie partycypacji społecznej w projekcie (2 spotkania prowadzone przez eksperta).

 

4. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji:

Opracowanie programu rewitalizacji we współpracy Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji
z ekspertami zewnętrznymi i społecznością lokalną

 

5. Spotkania informacyjne – 6 szt.:

Spotkania informacyjne prowadzone w szkołach - 2 szt., z mieszkańcami- 2 szt., z przedsiębiorcami- 1 szt., z NGO- 1 szt.

 

6. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - o ile organ opracowujący program rewitalizacji, w uzgodnieniu z właściwym organem opiniującym, o którym mowa w art. 57 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzi, że dokument ten wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko

 

Liczba egzemplarzy dostarczonych Zamawiającemu: 3 szt. (wersja papierowa) 1 szt. (wersja elektroniczna na nośniku informatycznym)

Projekt winien być opracowany zgodnie z aktami prawnymi unijnymi, krajowymi oraz wojewódzkimi, jak i lokalnymi, w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020  z dnia 02 sierpnia 2016 roku oraz zgodnie z Zasadami programowania i wspierania rewitalizacji w ramach WRPO 2014+. Projekt winien być zgodny z dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi powiatowymi oraz lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w których ujęta jest Gmina.

 

III. Opis sposobu obliczania ceny:

 

1.    Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (polski złoty). Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2.    Wartość oferty należy podać  brutto z wskazaniem stawki podatku VAT, za całość zamówienia oraz w rozbiciu na poszczególne części zamówienia. 

3.    Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

 

Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 15 września 2017 roku.

 

V. Warunki dotyczące dokonywania zmian umowy:

Termin wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy zmianie ulegną wytyczne w zakresie rewitalizacji wskazane w punkcie II, Wykonawca nie uzyska od Zamawiającego wszelkich danych niezbędnych do prawidłowego opracowania programu rewitalizacji.

 

VI. Miejsce oraz termin składania:

1.    Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym. Oferta winna zostać przygotowana w języku polskim.

2.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, Sekretariat  w terminie do dnia 04.05.2017 r. do godz. 10:00

3.    Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

 

OFERTA – „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji
dla Gminy Golina”

 

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

4.     Za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.

5.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

6.    Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie składania ofert.

 

 

VII. Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże:

 

1). co najmniej dwóch ekspertów, przy czym  każdy z nich posiada wykształcenie wyższe geograficzne lub ekonomiczne

2). przynajmniej jeden z nich posiada referencje potwierdzające przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego

 

3). przynajmniej jeden z nich posiada doświadczenie naukowe w zakresie konsultacji społecznych lub badań rynku lub badań opinii lub metodyki badań społecznych (dowodem spełnienia warunku jest przedstawienie co najmniej 3 punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanych artykułów naukowych dotyczących tego obszaru naukowego, przy czym ekspert musi być ich autorem lub współautorem)

 

4). posiada w zespole przynajmniej jedną osobę, która musi posiadać doświadczenie praktyczne potwierdzającej jej udział w opracowaniu/przygotowaniu przynajmniej jednego Programu Rewitalizacji dla jednostek samorządu terytorialnego, udokumentowane referencjami, protokołem odbioru lub kopią pierwszej strony tytułowej.

 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i załączonych dokumentów.

 

VIII. Kryteria oceny oferty

 

Kryterium I:

 

1). Cena -  60%

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

 

Punkty obliczane będą według wzoru:

C= (Cmin/Cof)x60%x100

C - liczba punktów w kryterium cena

Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert

Cof - cena badanej oferty

 

Kryterium II:

 

2). Doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu dokumentów planistycznych lub strategicznych opracowywanych dla jednostek samorządu terytorialnego – 40 %, i tak:

 

Punkty obliczane będą według wzoru:

D = (Db/Dn)x40%x100

D- liczba punktów w kryterium doświadczenie w przygotowaniu dokumentów planistycznych lub strategicznych opracowywanych dla jednostek samorządu terytorialnego

Db -liczba opracowanych dokumentów planistycznych lub strategicznych opracowywanych dla jednostek samorządu terytorialnego badanej oferty

Dn -największa liczba opracowanych dokumentów planistycznych lub strategicznych opracowywanych dla jednostek samorządu terytorialnego

 

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Na potwierdzenie doświadczenia Wykonawcy w przygotowaniu dokumentów planistycznych lub strategicznych opracowywanych dla jednostek samorządu terytorialnego należy przedstawić referencje lub protokoły odbioru opracowanych dokumentów lub inny dokument potwierdzający wykonanie umowy bez uwag.

 

 

Ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczby punktów przyznanych w każdym z kryteriów:

 

Łączna liczba punktów= kryterium cena + kryterium doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu dokumentów planistycznych lub strategicznych opracowywanych dla jednostek samorządu terytorialnego

 

Najkorzystniejsza oferta maksymalnie może uzyskać 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą łączną liczbę punktów.

 

IX. Dodatkowe informacje:

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert jeżeli ich treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

2. Niezwłocznie, czyli do dnia następnego po dniu wyboru oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą. W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z wybranym Wykonawcą,  którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

3. Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz  zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Program Rewitalizacji będzie podlegał ocenie przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie jego zgodności z Wytycznymi lub Ustawą o rewitalizacji, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania go do ewentualnych uwag w/w Instytucji.

5. Wszelkie dane potrzebne do opracowania dokumentacji mają zostać zebrane
i  przetworzone przez Wykonawcę.

8. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wersji dokumentacji z Zamawiającym i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

9. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego.

 

X. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają przedstawić Oferenci:

 

1. Wzór formularza ofertowego – zał. nr 1

2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków - zał. nr 2

3.  Kopie dyplomów, o których mowa w punkcie VI niniejszego zapytania ofertowego

4. Referencje lub protokoły potwierdzające przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w punkcie VI niniejszego zapytania ofertowego

5. Wykaz publikacji naukowych, o których mowa w punkcie VI niniejszego zapytania ofertowego

6. Referencje, protokoły lub kopia pierwszej strony dokumentu potwierdzającego udział Wykonawcy w opracowaniu/przygotowaniu przynajmniej 1 Programu Rewitalizacji dla jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w punkcie VI niniejszego zapytania ofertowego

6. Referencje, protokoły lub kopia pierwszej, o których mowa w punkcie VII niniejszego zapytania ofertowego

XI. Załączniki:

       1. Wzór formularza ofertowego – zał. nr 1

2.  Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków - zał. nr 2

 

 

 

                                                  /-/    Burmistrz Goliny
  Mirosław Durczyński   

 

 Odpowiedzi na zapytania z 26.04.2017r. 

                

                                                                                                                                             Golina, 27 kwietnia 2017

 

Zp.271.3.2017                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                             Zainteresowany

   Wykonawca

 

 

Odpowiedź na pytania  dotyczące  zapytania ofertowego na wykonanie usługi pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Golina" (data wpływu 26.04.2017, znak sprawy: R/MW/15/04/17)

Pytania potencjalnego Wykonawcy:

1. Czy warunek określony w punkcie 2 i 3 dotyczy ekspertów wymienionych w punkcie 1?

2. Czy osoba spełniająca warunek określony w punkcie 2 musi równocześnie spełniać warunek określony w punkcie 1?

3. Czy osoba spełniająca warunek określony w punkcie 3 musi równocześnie spełniać warunek określony w punkcie 1?

 

Odpowiedzi:

1. Tak, przy czym warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże:

-  co najmniej jednego eksperta, który spełnia warunek określony w punkcie 1 i 2 oraz drugiego eksperta, który spełnia warunek określony w punkcie 1 i 3

lub

-  wykaże co najmniej jednego eksperta, który spełnia łącznie warunki określone w punkcie 1, 2 i 3 oraz drugiego eksperta, który spełnia warunek określony w punkcie 1

lub

- wykaże co najmniej dwóch ekspertów, którzy łącznie spełniają warunki określone w punkcie 1,2 i 3.

2. Tak, osoba spełniająca warunek określony w punkcie 2 musi równocześnie spełniać warunek określony w punkcie 1.

3. Tak, osoba spełniająca warunek określony w punkcie 3 musi równocześnie spełniać warunek określony w punkcie 1.

 

Wyniki:

Protokół z postępowania  - do pobrania (08.05.2017 r.)