Ogłoszenie o zamówieniu Zp.271.9.2017

Załączniki do pobrania:

 

1)    Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

2)    Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych zadań

3)    Załącznik nr 3  - Ogólna charakterystyka robót

4)    Załącznik nr 4 - Projekt budowlany

5)    Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

6)    Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  z Zamawiającym

7)    Załącznik nr 7 - Wzór umowy

 

 

  Wyniki:

Protokół z postępowania  - do pobrania (25.08.2017 r.)