OGŁOSZENIE o zamówieniu Zp.271.2.2017

Golina: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej o długości 60 m przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Golinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Nr BZP 70573 – 2017 z 2017-04-21

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1, 62590   Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.

Adres strony internetowej (URL): www.golina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.golina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.golina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w inny sposób:

nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w inny sposób:

tak
Inny sposób:

W formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016r., poz. 1113 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:
Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej o długości 60 m przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Golinie

Numer referencyjny: Zp.271.2.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Boisko wielofunkcyjnego o wymiarach 15X28m
o nawierzchni poliuretanowej EPDM 7mm, dolna warstwa SBR 7mm na podkładzie z betonu kompozytowego gr 10cm na izolacji oraz podbetonu grubości 15cm ułożonego na warstwie zagęszczonego piasku. Nawierzchnie obramowane obrzeżem betonowym 6x30cm na ławie betonowej. Wokół boiska ogrodzenie – piłkochwyty z siatki stalowej wysokości 6m . Odwodnienie boiska liniowe z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.W płycie boiska należy osadzić tuleje do mocowania wyposażenia. Wyposażenie boiska stanowią Bramki do piłki ręcznej szt2, Kosze do koszykówki (tablica +słupy) 2 szt, Słupki do siatkówki 2szt +siatka, Słupki do badmintona 2szt+siatka, 2) Bieżnia 60m czterotorowa ze startem i rozbiegiem łączna długość 79 m o nawierzchni poliuretanowej i konstrukcji jak wyżej opisane boisko wielofunkcyjne. Odwodnienie jednostronne liniowe z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. 3) Skocznia w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej szerokości 122cm oraz obrzeżem betonowym szer 6cm i konstrukcji jak wyżej opisane boisko. Odbicie stanowi deska o szerokości 20cm oddalona 2,0 m od wewnętrznej krawędzi zeskoku. Zeskok o wymiarach 5,00x2,75 m . Obrzeże zeskoku stanowi deska 30/6cm osadzona w betonie, wystająca 2 cm powyżej otaczającego terenu. Wypełnienie piasek rzeczny 25 cm na warstwie klinującej z kruszywa kamiennego fr 5-20mm gr 5cm. Warstwa odsączająca z otoczaków 31,5-63 mm gr 10cm ułożona na geowłókninie. 4) Chodniki i zieleń. Chodniki z kostki betonowej brukowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej gr 5cm i warstwie odsączającej grubości 10 cm stabilizowanej cementem. Trawnik wysiewany na uprzednio nawiezionej i rozścielonej warstwie humusu grubości 10cm. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również zapewnienie obsługi geodezyjnej tj. wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanego boiska i bieżni. Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz technologię ich wykonania, wymagania materiałowe, projekty zagospodarowania terenu określone zostały w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót, załączonych do SIWZ. Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją i dokonać wizji lokalnej miejsca robót w celu prawidłowego przygotowania oferty. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową. Dostarczone przez Zamawiającego przedmiary nie stanowią podstawy do wyceny robót są jedynie elementem pomocniczym i nie wyklucza się pominięcia w nich elementów potrzebnych do zrealizowania zadania.

II.5) Główny kod CPV: 45212220-4

Dodatkowe kody CPV:45212221-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienie
o wielkości do 20% wartości zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie obiektów sportowych.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 05/08/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocenę spełniania warunku udziału
w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz
co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie bieżni o nawierzchni poliuretanowej,
o wartości łącznej nie mniejszej niż 200.000 PLN brutto;

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: - co najmniej jedną osobą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008r., nr 63 poz. 394 ze zm.). Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu robót i dowodów.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Dowody potwierdzające, że roboty budowlane, wykazane w oświadczeniu, zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, inne dokumenty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

2) kosztorys ofertowy,

3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy,

4) pisemne zobowiązanie, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów (jeśli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione
w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział Golina Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0224

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina lub dołączyć do oferty.

6. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie z postępowania wykluczony, a jego oferta uznana za odrzuconą.

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13.

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących
po jego stronie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

 nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin wykonania zamówienia

30

Okres gwarancji

10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. 2. Wzór umowy, zawiera wszystkie istotne postanowienia, które zostaną uwzględnione w umowie w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zmawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmian zostały opisane przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

19.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na 5 % ceny oferty brutto.

19.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

19.3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust 1 ustawy Pzp:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

19.4. Zabezpieczenie wnosi się przed podpisaniem umowy.

19.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział Golina Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0030. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt 19.3. ppkt 2) - 5) SIWZ (tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp) Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach

19.6. Z zastrzeżeniem pkt 19.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 19.3. ppkt. 2) do 5) SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę (zobowiązanego)

19.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

19.8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 19.3. ppkt 2) do 5) SIWZ musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia

19.9. Kwota, o której mowa w pkt 19.8. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

19.10. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

19.11. Za zgodą Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 19.3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

19.12. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej o długości 60 m przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Golinie” Nr referencyjny: ZP.271.2.2017”.

19.13. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym

19.14. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

19.15. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 19.3. ppkt 2) - 5) SIWZ (tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg. średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 19.16. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

 

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmian zostały opisane przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 09/05/2017, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 SIWZ 

 Zal. 1 Formularz oferty 

 Zal. 2 oświadczenie spełn. warunków

 Zal. 3 oświadczenie brak podst.do wykl.

 Zal. 4 oświadczenie o gr. kapit.

 Zal. 5 wykaz robót

 Zal. 6 wykaz osób 

 Zal. 7 Wzór umowy Zp.271.2.2017  

Zal. 8 Dokumentacja projektowa: Kosztorys ofertowy, Projekt wykonawczy cz. I  cz. IISTWIOR

 

Odpowiedzi na zapytania z 04.05.2017r. 

 

Nr referencyjny: Zp.271.2.2017 

 

Golina, 04.05.2017r.

 

Zainteresowani Wykonawcy

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej o długości 60 m przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Golinie”

 

            Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w powyższym postępowaniu, przekazuję poniżej treść pytań, dotyczących SIWZ i jej załączników, wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie:

„Dotyczy „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej o długości 60 m przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Golinie”,

Z związku z nie nieścisłościami proszę o wyjaśnienie następującej wątpliwości

Zamawiający na stronie 43 STWIOR podaje nawierzchnię jako Conipur SP tj. nawierzchnię typu "natrysk" 10 + 3 mm, a w Projekcie wykonawczym jako EPDM tj. 7 x 7 mm. Ponieważ są to różne rodzaje nawierzchni proszę o wyjaśnienie jaką nawierzchnię należy zastosować. Informuję, że nawierzchnie na obiektach typu bieżnia i skocznia w dal (przy założeniu, 
że będą użytkowane w "kolcach") powinna być nawierzchnią typu "natrysk".

Proszę o podanie również kolorystyki nawierzchni - czy tak jak w projekcie wykonawczym 
cz. II kolor boiska to czerwony, a kolor bieżni i skoczni w dal to zielony?”


Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy stosować nawierzchnie EPDM 7+7mm, zgodnie 
z projektem oraz kosztorysem.

Zamawiający potwierdza kolorystykę:

1.    boisko w kolorze czerwonym,

2.    bieżnia i skocznia w kolorze zielonym.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ  i będą wiążące przy składaniu ofert.