OGŁOSZENIE O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEŚCIE GOLINA I MIEJSCOWOŚCI RADOLINA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 8/2017

Burmistrza  Goliny
z dnia 23 stycznia 2017 roku

 

 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w mieście Golina i miejscowości Radolina przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 poz.446)  art.  35, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 2147) w zw. z  Uchwały  Nr XXII/142/2000 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 24 sierpnia 2000 roku  w sprawie sprzedaży  działek garażowych w drodze przetargu i Uchwały Nr XXX/150/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Radolina. 

 

 zarządza się co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w  Golinie na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.golina.pl.

 

§ 3. W wykazie wyznacza się termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                      Burmistrz Goliny
  Mirosław Durczyński