Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zp.271.16.2017

Ogłoszenie nr 500002157-N-2018 z dnia 04-01-2018 r.

Gmina Golina: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł, na spłatę zaciągniętych kredytów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 633207-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Golina, Krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1, 62590   Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (url): www.golina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł, na spłatę zaciągniętych kredytów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Zp.271.16.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), na spłatę zaciągniętych kredytów. Termin uruchomienia kredytu nastąpi jednorazowo, w ciągu .......... dnia/dni od daty złożenia przez zamawiającego u wykonawcy, pisemnej dyspozycji o uruchomienie kredytu za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części kredytu, niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej wysokości oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu, będącego następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej. Spłata kapitału nastąpi w 16 ratach kwartalnych, w terminach i kwotach określonych szczegółowo w siwz. Kredyt udostępniony poprzez przelanie na rachunek bieżący, tj.: Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Golinie nr 37 8530 0000 0700 0619 2000 0010. Oprocentowanie kredytu określone w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M plus marża banku (dodatnia lub ujemna). O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stopy referencyjnej WIBOR 3M, bank powiadomi zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała. Do obliczenia ceny, prosimy o przyjęcie stawki WIBOR 3M z 25 listopada 2017r. Spłata kredytu będzie zabezpieczona w następujący sposób: weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. Kredyt nie może być obciążony innymi kosztami niż wymienione w siwz. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat i prowizji, które będą ustalone w umowie. Zamawiający informuje, że wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu rzeczywistą liczbę dni występujących w danym roku (365 - 366). Zamawiający potwierdza zgodę w postaci kontrasygnaty Skarbnika Gminy pod treścią umowy kredytowej. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niż na 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu dwóch dni od daty otrzymania przez wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. W przypadku dokonania przez zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. Kwota spłaconego kredytu ani kwota przedterminowo spłacona nie podlega ponownemu wykorzystaniu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 88000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Koninie
Email wykonawcy: bskonin@bskonin.pl
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 68
Kod pocztowy: 62-500
Miejscowość: Konin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 74469.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 74469.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 74469.96
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.