Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Golina, 30.11.2017r.
Zp.271.12.2017

INFROMACJA


    Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp" zamawiający informuje, że 30.11.2017r., o godz. 10:15, odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:
„Budowa drogi w miejscowości Adamów-Kolonia", Nr Zp.271.12.2017.


Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 107 700,00 zł brutto (słownie: sto siedem tysięcy siedemset złotych 00/100), w tym:
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie:

Nr oferty  /  Nazwa i adres Wykonawcy    /   Kryteria oceny ofert       /         Termin wykonania zamówienia
                                                  Cena /  Okres gwarancji rękojmi (l. m-cy)    
1    Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o. Ul. Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin / 107 692,53  /  60  /  27/12/2017
Termin wykonania zamówienia:
27/12/2017r.
Warunki płatności: zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ oraz załącznikami do SIWZ.
Informacja:
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


                                                                                                                                                            Burmistrz Goliny
 
                                                                                                                                                        /-/ Mirosław DurczyńskiZamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:   www.golina.pl