Informacja po otwarciu ofert Zp.271.15.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 86 ust. 5   ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2017,  poz. 1579)  przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.Otwarcie ofert na „Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance” odbyło się w dniu 18.12.2017r. o godzinie 12.15.

 

W wymaganym terminie złożono następująceoferty: 

Część I zamówienia – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

 

Nr

oferty

Nazwa firmy oraz adres

wykonawcy

Cena oferty

Zaakceptowane klauzule fakultatywne

Zaakceptowane

postanowienia dodatkowe do oferty

1

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ul. Gdańska 47

85-005 Bydgoszcz

101 994,00 zł

39, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 57

C1-100%; C2-100%; C3-100%; C4-100%; C5-50%; C6-100%; C7-100%; C8-100%; C9-25%

2

Uniqa TU S.A. Przedstawicielstwo Generalne w Szczecinie

Al. Wojska Polskiego 47, 70-473 Szczecin

102 834,00 zł

41, 42, 47, 55

C1-100%; C2-100%; C3-100%; C4-100%; C5-50%; C7-50%; C8-50%;

 

Część II zamówienia – Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego

 

Nr

oferty

Nazwa firmy oraz adres

wykonawcy

Cena oferty

Zaakceptowane klauzule fakultatywne

Zniżka za niską szkodowość

1

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ul. Gdańska 47

85-005 Bydgoszcz

92 490,00 zł

4, 6, 7, 9, 12,

-

2

Concordia Polska TUW

Przedstawicielstwo w Koninie

ul. Kolska 6, 62-500 Konin

70 830, 00 zł

4, 6, 7, 8, 11, 12

-

                                              

 

Jednocześnie informujemy, iż Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – wg załączonego wzoru (oświadczenie nr 2). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.